Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 3734 117518
  3734 117518
 • 187 117524
  187 117524
 • 3 117543
  3 117543
 • 6 117536
  6 117536
 • 4 117533
  4 117533
 • 5 117521
  5 117521
 • 18 117523
  18 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.734 αγγελίες
Βρ θηκαν3.734αγγελ ε

Τετάρτη, 16 Απρ 2014
Τετ ρτη, 16Απρ2014

Πιάτο
Πι το Ν ααγγελ α - Νέα αγγελία

300 €
300
Ελληνικό
Ελληνικ

ΠΙΑΤΟ χάλκινο παλαιό αυθεντικό με επιγραφή, τιμή 300€
ΠΙΑΤΟχ λκινοπαλαι αυθεντικ μεεπιγραφ ,τιμ 300

Τετάρτη, 16 Απρ 2014
Τετ ρτη, 16Απρ2014

Ελληνικό
Ελληνικ

ΣΚΥΡΙΑΝΑ κεντήματα, παλαιά, αυθεντικά, πωλούνται έκαστο, τιμή 150€
ΣΚΥΡΙΑΝΑκεντ ματα,παλαι ,αυθεντικ ,πωλο νται καστο,τιμ 150

Τετάρτη, 16 Απρ 2014
Τετ ρτη, 16Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σε χαμηλές τιμές, δυν...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισεχαμηλ τιμ ,δυν...

Τετάρτη, 16 Απρ 2014
Τετ ρτη, 16Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύπων, παράδοση κατ' ο...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ πων,παρ δοσηκατ'ο...

Τρίτη, 15 Απρ 2014
Τρ τη, 15Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, με ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, παράδοση χωρίς επιβάρυνσ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,μερ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,παρ δοσηχωρ επιβ ρυνσ...

Δευτέρα, 14 Απρ 2014
Δευτ ρα, 14Απρ2014

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

1.000 €
1.000
Ιλίσια
Ιλ σια

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ του Πανιάρα (1999) με πιστοποιητικό γνησιότητας, τιμή 1.000€
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑτουΠανι ρα(1999) μεπιστοποιητικ γνησι τητα ,τιμ 1.000

Τρίτη, 15 Απρ 2014
Τρ τη, 15Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικα, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, ce, παράδοση - τοποθέτηση χωρίς ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικα,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, ce,παρ δοση - τοποθ τησηχωρ...

Τρίτη, 15 Απρ 2014
Τρ τη, 15Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια, καινούρια, παράδοσ...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια,καινο ρια,παρ δοσ...

Τρίτη, 15 Απρ 2014
Τρ τη, 15Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, φιάλες οξυγόνου, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσεις καινούριων...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,φι λε οξυγ νου,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει καινο ριων...

Τετάρτη, 16 Απρ 2014
Τετ ρτη, 16Απρ2014

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Benelli Rafaelo, Cryo, 66 cm κάννη, του 2006, αχρησιμοποίητη, καλή κατάσταση, 4 έξτρα τσοκ, τιμή 950€, συζητήσιμη , 6973/836923
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑBenelli Rafaelo, Cryo, 66 cmκ ννη,του2006,αχρησιμοπο ητη,καλ κατ σταση, 4 ξτρατσοκ,τιμ 950 ,συζητ σιμη, 6973/836923

Τρίτη, 15 Απρ 2014
Τρ τη, 15Απρ2014

ΑΜΑΞΙΔΙΟ αναπηρικό, ελαφριάς κατασκευής, σχεδόν καινούριο, μοντ. 2012, αξίας 2.600€, τιμή 1.200€, συζητήσιμη
ΑΜΑΞΙΔΙΟαναπηρικ ,ελαφρι κατασκευ ,σχεδ νκαινο ριο,μοντ. 2012,αξ α 2.600 ,τιμ 1.200 ,συζητ σιμη

Σάββατο, 12 Απρ 2014
Σ ββατο, 12Απρ2014

GRUDING μουσικό έπιπλο κλασικό σε άριστη κατάσταση, αντίκα, τιμή 120€
GRUDINGμουσικ πιπλοκλασικ σε ριστηκατ σταση,αντ κα,τιμ 120

Παρασκευή, 11 Απρ 2014
Παρασκευ , 11Απρ2014

Δροσιά
Δροσι

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ Power DS - F3 αναπηρικό, ηλεκτροκίνητο όχημα, ολοκαίνουριο, από Δρακούλης, τιμή αγοράς από 3.300€, μετρητοίς, τιμή 2.800€ , 210/6217159
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟPower DS - F3αναπηρικ ,ηλεκτροκ νητο χημα,ολοκα νουριο,απ Δρακο λη ,τιμ αγορ απ 3.300 ,μετρητο ,τιμ 2.800 , 210/6217159

Πέμπτη, 10 Απρ 2014
Π μπτη, 10Απρ2014

Μαρούσι
Μαρο σι

ΝΥΦΙΚΟ οργάντζα κεντητή, μικρό μέγεθος, τιμή 300€
ΝΥΦΙΚΟοργ ντζακεντητ ,μικρ μ γεθο ,τιμ 300

Δευτέρα, 07 Απρ 2014
Δευτ ρα, 07Απρ2014

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ περιόδου Βασ. Ολγας 170 ετών, τιμή 1.500€
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗπερι δουΒασ. Ολγα 170ετ ν,τιμ 1.500

Δευτέρα, 31 Μαρ 2014
Δευτ ρα, 31Μαρ2014

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ από διατηρητέο ιστορικό πύργο στην Κηφισιά (Πύργος Τρικούπη), μοναδική costum τραπεζαρία Σαρίδης (εποχή Zeo 1960), 10 θέσεων και 2 καρέκλες extra και μεγάλος μπουφές, 6.000€
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑαπ διατηρητ οιστορικ π ργοστηνΚηφισι (Π ργο Τρικο πη),μοναδικ costumτραπεζαρ αΣαρ δη (εποχ Zeo 1960), 10θ σεωνκαι2καρ κλε extraκαιμεγ λο μπουφ , 6.000

Παρασκευή, 14 Μαρ 2014
Παρασκευ , 14Μαρ2014

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ηλεκτροκίνητα - χειροκίνητα, καρότσια - σκούτερ, τα πιο οικονομικά της αγοράς, ενοικίαση χειροκίνητων από 29€, ηλεκτροκίνητων από 95€, πώληση χειροκίνητων από 129€, ηλεκτροκίνητων από 849€. Μετατροπές χειροκ......
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑηλεκτροκ νητα - χειροκ νητα,καρ τσια - σκο τερ,ταπιοοικονομικ τη αγορ ,ενοικ ασηχειροκ νητωναπ 29 ,ηλεκτροκ νητωναπ 95 ,π λησηχειροκ νητωναπ 129 ,ηλεκτροκ νητωναπ 849 . Μετατροπ χειροκ......

Παρασκευή, 11 Απρ 2014
Παρασκευ , 11Απρ2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ παρθένο ελαιόλαδο Κορωνέικης ποικιλίας ψυχρής εκθλίψεως, από ιδιόκτητους οικογενειακούς ελαιώνες της ορεινής Μεσσηνίας. Εχει οξύτητα 0,3. Ξεχωρίζει για το δυνατό άρωμα φρεσκοκομμένου καρπού ελιάς και την έν......
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑπαρθ νοελαι λαδοΚορων ικη ποικιλ α ψυχρ εκθλ ψεω ,απ ιδι κτητου οικογενειακο ελαι νε τη ορειν Μεσσην α . Εχειοξ τητα0,3. Ξεχωρ ζειγιατοδυνατ ρωμαφρεσκοκομμ νουκαρπο ελι καιτην ν......

Τρίτη, 15 Απρ 2014
Τρ τη, 15Απρ2014

Νέα Ιωνία
Ν αΙων α

ΣΤΟΚ από φο δαχτυλίδια και διάφορα άλλα, με φυσικά υλικά, 1€ έκαστο ανά 30 τεμάχια και άνω, μόνο σοβαρές προτάσεις , 6985/120263
ΣΤΟΚαπ φοδαχτυλ διακαιδι φορα λλα,μεφυσικ υλικ , 1 καστοαν 30τεμ χιακαι νω,μ νοσοβαρ προτ σει , 6985/120263

Δευτέρα, 14 Απρ 2014
Δευτ ρα, 14Απρ2014

Παγκράτι
Παγκρ τι

ΚΡΕΒΑΤΙ ηλεκτρικό, ορθοπεδικό, ανακλινόμενο, σε άριστη κατάσταση, με μεταλλικό σκελετό, ξύλινες μετόπες, ξύλινα πλαϊνά προστατευτικά, άγκιστρο στήρ...
ΚΡΕΒΑΤΙηλεκτρικ ,ορθοπεδικ ,ανακλιν μενο,σε ριστηκατ σταση,μεμεταλλικ σκελετ ,ξ λινε μετ πε ,ξ λιναπλα ν προστατευτικ , γκιστροστ ρ...

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

 • Δεν έχετε αποθηκεύσει καμιά αναζήτηση ακόμα
  Δεν χετεαποθηκε σεικαμι αναζ τησηακ μα

Οι αγγελίες που είδατε
Οιαγγελ ε πουε δατε


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.