Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 3053 117518
  3053 117518
 • 124 117524
  124 117524
 • 4 117536
  4 117536
 • 1 117533
  1 117533
 • 8 117521
  8 117521
 • 26 117523
  26 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.053 αγγελίες, από τις οποίες 39 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.053αγγελ ε ,απ τι οπο ε 39ε ναιμεμειωμ νητιμ

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

Αλιμος
Αλιμο

ΝΥΦΙΚΟ Οίκου ΑΣΛΑΝΗ υψηλής ραπτικής, συλλεκτικό, αέρινο, ρομαντικό, σε χρώμα εκρού, όλο από τούλι, με λεπτό ραντάκι στους ώμους, το μπούστο και η φ......
ΝΥΦΙΚΟΟ κουΑΣΛΑΝΗυψηλ ραπτικ ,συλλεκτικ ,α ρινο,ρομαντικ ,σεχρ μαεκρο , λοαπ το λι,μελεπτ ραντ κιστου μου ,τομπο στοκαιηφ......

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση δωρεάν, ενοικίαση 25€ - πώληση 40€, ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνσηδωρε ν,ενοικ αση25 - π ληση40 ,...

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σε χαμηλές τιμές, δυν...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισεχαμηλ τιμ ,δυν...

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

1.000 €
1.000
Ιλίσια
Ιλ σια

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ του Πανιάρα (1999) με πιστοποιητικό γνησιότητας, τιμή 1.000€
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑτουΠανι ρα(1999) μεπιστοποιητικ γνησι τητα ,τιμ 1.000

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια, καινούρια, παράδοσ...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια,καινο ρια,παρ δοσ...

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύπων, παράδοση κατ' ο...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ πων,παρ δοσηκατ'ο...

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, φιάλες οξυγόνου, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσεις καινούριων...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,φι λε οξυγ νου,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει καινο ριων...

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση χωρίς επιβάρυνση, τ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοσηχωρ επιβ ρυνση,τ...

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

Ατομα
Ατομα

800 €
800
Κέντρο
Κ ντρο

ΑΤΟΜΑ ζητούνται αμεσα απο εμπορικη πολυεθνικη εταιρια για να εκπαιδευτουν ως ανεξαρτητοι συμβουλοι και εποπτες δικτυου ανθρωπων. ελευθερω ωραριο δυ...
ΑΤΟΜΑζητο νταιαμεσααποεμπορικηπολυεθνικηεταιριαγιαναεκπαιδευτουνω ανεξαρτητοισυμβουλοικαιεποπτε δικτυουανθρωπων. ελευθερωωραριοδυ...

Τετάρτη, 27 Αυγ 2014
Τετ ρτη, 27Αυγ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, με ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, χωρίς επιβάρυνση, 10ετής...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,μερ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,χωρ επιβ ρυνση, 10ετ...

Δευτέρα, 25 Αυγ 2014
Δευτ ρα, 25Αυγ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΠΑΓΟΥ ψυγείο αυθεντικό αντίκα, έτοιμο και για χρήση μπαρ, τιμή 500€
ΠΑΓΟΥψυγε οαυθεντικ αντ κα, τοιμοκαιγιαχρ σημπαρ,τιμ 500

Πέμπτη, 24 Ιουλ 2014
Π μπτη, 24Ιουλ2014

Ψυχικό
Ψυχικ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ αναπηρική πτυσσόμενη σε άριστη κατάσταση, αγορά 1.500€, τιμή 350€
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑαναπηρικ πτυσσ μενησε ριστηκατ σταση,αγορ 1.500 ,τιμ 350

Δευτέρα, 16 Ιουν 2014
Δευτ ρα, 16Ιουν2014

Αχαρνές (Μενίδι)
Αχαρν(Μεν δι)

ΝΥΦΙΚΑ (5000 ), καινούρια, μοντέρνα, εξωτερικού, λευκό, εκρού και ροζ, νούμερα 42 - 65 , παρανυφάκια (500 ),ραβουμε και από φωτογραφία σας ότι σχέδ...
ΝΥΦΙΚΑ(5000 ),καινο ρια,μοντ ρνα,εξωτερικο ,λευκ ,εκρο καιροζ,νο μερα42 - 65 ,παρανυφ κια(500 ),ραβουμεκαιαπ φωτογραφ ασα τισχ δ...

Δευτέρα, 25 Αυγ 2014
Δευτ ρα, 25Αυγ2014

Αμπελόκηποι
Αμπελ κηποι

ΚΡΕΒΑΤΙ νοσοκομειακό, με αερόστρωμα αυτόματου μασάζ, ηλεκτρικό, 4 κινήσεων, αχρησιμοποίητο, τιμή ευκαιρίας
ΚΡΕΒΑΤΙνοσοκομειακ ,μεαερ στρωμααυτ ματουμασ ζ,ηλεκτρικ , 4κιν σεων,αχρησιμοπο ητο,τιμ ευκαιρ α

Δευτέρα, 25 Αυγ 2014
Δευτ ρα, 25Αυγ2014

ΜΠΡΕΛΟΚ καινούρια, ποικίλα σχέδια, πωλούνται σε χαμηλή τιμή (μαζικά ή τμηματικά)
ΜΠΡΕΛΟΚκαινο ρια,ποικ λασχ δια,πωλο νταισεχαμηλ τιμ (μαζικ ά ή τμηματικ )

Παρασκευή, 22 Αυγ 2014
Παρασκευ , 22Αυγ2014

Αλιμος
Αλιμο

ΝΥΦΙΚΟ μοντέρνο μάξι σε άριστη κατάσταση επώνυμου οίκου μόδας με μεγάλη ουρά και τιραντάκια. Άριστη ποιότητα δαντέλας, μέγεθος one- size, φορεμένο ...
ΝΥΦΙΚΟμοντ ρνομ ξισε ριστηκατ στασηεπ νυμουο κουμ δα μεμεγ ληουρ καιτιραντ κια. Άριστηποι τηταδαντ λα ,μ γεθο one- size,φορεμ νο...

Παρασκευή, 22 Αυγ 2014
Παρασκευ , 22Αυγ2014

PAVLOS
PAVLOS

5.200 €
5.200
Κηφισιά
Κηφισι

PAVLOS - Γραβάτες, αυθεντικό μοναδικό έργο με την υπογραφή του καλλιτέχνη. 68 x44 cm, Χρονολογία 1984 , μόνο σοβαρές προτάσεις, τιμή 5.200€, συζητή...
PAVLOS - Γραβ τε ,αυθεντικ μοναδικ ργομετηνυπογραφ τουκαλλιτ χνη. 68 x44 cm,Χρονολογ α1984 ,μ νοσοβαρ προτ σει ,τιμ 5.200 ,συζητ...

Τετάρτη, 30 Ιουλ 2014
Τετ ρτη, 30Ιουλ2014

Αγία Παρασκευή
Αγ αΠαρασκευ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ηλεκτρικό κρεβατι Medireva, ελαφρως μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση, ηλεκτρική ανύψωση/ρύθμιση πλάτης-γονάτων-ποδιών και σε ύψος, ξ...
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟηλεκτρικ κρεβατιMedireva,ελαφρω μεταχειρισμ νοσε ριστηκατ σταση,ηλεκτρικ αν ψωση/ρ θμισηπλ τη -γον των-ποδι νκαισε ψο ,ξ...

Πέμπτη, 28 Αυγ 2014
Π μπτη, 28Αυγ2014

Γαλάτσι
Γαλ τσι

ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ 40 τεμαχίων, αμεταχείριστο (συσκευασμένο), γνήσια πορσελάνη "Winterling" Bavaria με επικάλυψη φύλλων χρυσού, Γερμανίας, τιμή 150€
ΣΕΡΒΙΤΣΙΟ40τεμαχ ων,αμεταχε ριστο(συσκευασμ νο),γν σιαπορσελ νη"Winterling" Bavariaμεεπικ λυψηφ λλωνχρυσο ,Γερμαν α ,τιμ 150

Πέμπτη, 28 Αυγ 2014
Π μπτη, 28Αυγ2014

Γέρακας
Γ ρακα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ Προϊόντα ετοιμος κομμενος,ελαφρις χωρις εντονες μυρωδιες,βιρτζινια και τσεμπελι. 500 γρ 30 ευρω., τιμή 30€
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚ Προ νταετοιμο κομμενο ,ελαφρι χωρι εντονε μυρωδιε ,βιρτζινιακαιτσεμπελι. 500γρ30ευρω.,τιμ 30

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Οι αγγελίες που είδατε
Οιαγγελ ε πουε δατε


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

 1. Αγγελίες με μειωμένη τιμή!
  Αγγελ ε μεμειωμ νητιμ !

  Η νέα αυτή λειτουργικότητα, σας επιτρέπει να διακρίνετε άμεσα και εύκολα όλες τις αγγελίες που η τιμή τους έχει μειωθεί τις τελευταίες 30 ημέρες!
  Ην ααυτ λειτουργικ τητα,σα επιτρ πειναδιακρ νετε μεσακαιε κολα λε τι αγγελ ε πουητιμ του χειμειωθε τι τελευτα ε 30ημ ρε !

 2. Στα φίλτρα
  Σταφ λτρα

  Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε μόνο αγγελίες με μειωμένη τιμή!
  Μπορε τεναεπιλ ξετεναδε τεμ νοαγγελ ε μεμειωμ νητιμ !

 3. Στον αριθμό αγγελιών
  Στοναριθμ αγγελι ν

  Με μια ματιά μπορείτε να δείτε, τον αριθμό των αγγελιών που έχουν μειωμένη τιμή σε σχέση με την αναζήτησή σας, αλλά και να επιλέξετε να δείτε μόνο αυτές τις αγγελίες, πατώντας το link!
  Μεμιαματι μπορε τεναδε τε,τοναριθμ τωναγγελι νπου χουνμειωμ νητιμ σεσχ σημετηναναζ τησ σα ,αλλ καιναεπιλ ξετεναδε τεμ νοαυτ τι αγγελ ε ,πατ ντα τοlink!

 4. Στα αποτελέσματα
  Στααποτελ σματα

  Οι αγγελίες με μειωμένη τιμή εμφανίζονται με πράσινο βελάκι και πράσινο χρώμα στην τιμή.
  Οιαγγελ ε μεμειωμ νητιμ εμφαν ζονταιμεπρ σινοβελ κικαιπρ σινοχρ μαστηντιμ .
  Πηγαίνοντας το ποντίκι επάνω τους, μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό αλλά και το % μείωσης.
  Πηγα νοντα τοποντ κιεπ νωτου ,μπορε τεναδε τετοακριβ ποσ αλλ καιτο%με ωση .

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.