Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 3658 117518
  3658 117518
 • 180 117524
  180 117524
 • 3 117543
  3 117543
 • 7 117536
  7 117536
 • 4 117533
  4 117533
 • 5 117521
  5 117521
 • 17 117523
  17 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.658 αγγελίες
Βρ θηκαν3.658αγγελ ε

Πέμπτη, 24 Απρ 2014
Π μπτη, 24Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σε χαμηλές τιμές, δυν...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισεχαμηλ τιμ ,δυν...

Πέμπτη, 24 Απρ 2014
Π μπτη, 24Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύπων, παράδοση κατ' ο...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ πων,παρ δοσηκατ'ο...

Πέμπτη, 24 Απρ 2014
Π μπτη, 24Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, με ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, παράδοση χωρίς επιβάρυνσ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,μερ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,παρ δοσηχωρ επιβ ρυνσ...

Πέμπτη, 24 Απρ 2014
Π μπτη, 24Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικα, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, ce, παράδοση - τοποθέτηση χωρίς ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικα,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, ce,παρ δοση - τοποθ τησηχωρ...

Πέμπτη, 24 Απρ 2014
Π μπτη, 24Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια, καινούρια, παράδοσ...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια,καινο ρια,παρ δοσ...

Πέμπτη, 24 Απρ 2014
Π μπτη, 24Απρ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, φιάλες οξυγόνου, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσεις καινούριων...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,φι λε οξυγ νου,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει καινο ριων...

Τετάρτη, 23 Απρ 2014
Τετ ρτη, 23Απρ2014

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ από διατηρητέο ιστορικό πύργο στην Κηφισιά (Πύργος Τρικούπη), μοναδική costum τραπεζαρία Σαρίδης (εποχή Zeo 1960), 10 θέσεων και 2 καρέκλες extra και μεγάλος μπουφές, 6.000€
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑαπ διατηρητ οιστορικ π ργοστηνΚηφισι (Π ργο Τρικο πη),μοναδικ costumτραπεζαρ αΣαρ δη (εποχ Zeo 1960), 10θ σεωνκαι2καρ κλε extraκαιμεγ λο μπουφ , 6.000

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλον κη

ΑΓΑΛΜΑ συντριβανι, τιμή 250€
ΑΓΑΛΜΑσυντριβανι,τιμ 250

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλον κη

ΑΓΑΛΜΑ αρχαιοελληνικο, τιμή 200€
ΑΓΑΛΜΑαρχαιοελληνικο,τιμ 200

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Ελληνικό
Ελληνικ

ΣΚΥΡΙΑΝΑ κεντήματα, παλαιά, αυθεντικά, πωλούνται έκαστο, τιμή 120€
ΣΚΥΡΙΑΝΑκεντ ματα,παλαι ,αυθεντικ ,πωλο νται καστο,τιμ 120

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Πιάτο
Πι το

300 €
300
Ελληνικό
Ελληνικ

ΠΙΑΤΟ χάλκινο παλαιό αυθεντικό με επιγραφή, τιμή 300€
ΠΙΑΤΟχ λκινοπαλαι αυθεντικ μεεπιγραφ ,τιμ 300

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Ελληνικό
Ελληνικ

ΣΚΥΡΙΑΝΟ υφαντό, παλαιό, αυθεντικό, διαστάσεις 1,70 x 2 μ., πωλείται, τιμή 300€
ΣΚΥΡΙΑΝΟυφαντ ,παλαι ,αυθεντικ ,διαστ σει 1,70 x 2μ.,πωλε ται,τιμ 300

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ φαρμάκων, Ιταλίας καινούργιος στο κουτί του, γραπτή εγγύηση 5 έτη, δωρεάν παραδοση, τιμή 70€
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣφαρμ κων,Ιταλ α καινο ργιο στοκουτ του,γραπτ εγγ ηση5 τη,δωρε νπαραδοση,τιμ 70

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ αναπηρικό Γερμανίας με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, αφαιρούμενα πλαϊνά, υποπόδια, καινούριο στο κουτί του, εγγύηση 10 έτη, δωρεάν παράδοση, ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙαναπηρικ Γερμαν α μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ ,αφαιρο μεναπλα ν ,υποπ δια,καινο ριοστοκουτ του,εγγ ηση10 τη,δωρε νπαρ δοση,...

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με 1 η δυο μανιβέλες, ανάκλιση πλάτης - ποδιών καινούργια στο κουτί τους με γραπτή εγγύηση 10 έτη, ce και όλα τα έγγραφα για ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ με1ηδυομανιβ λε ,αν κλισηπλ τη - ποδι νκαινο ργιαστοκουτ του μεγραπτ εγγ ηση10 τη, ceκαι λατα γγραφαγια...

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεως, με μοτέρ, ιταλικής κατασκευης, καινούρια στο κουτί τους, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 ετών, ce και όλα τα απαραίτητα έγγραφα ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεω ,μεμοτ ρ,ιταλικ κατασκευη ,καινο ριαστοκουτ του ,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2ετ ν, ceκαι λατααπαρα τητα γγραφα...

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακα, καινουργια στο κουτι τους,με ανύψωση πλάτης - ποδιών, δινεται γραπτή εγγύηση 10 έτων,ce και ολα τα απαραιτητα εγγραφα για εγ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακα,καινουργιαστοκουτιτου ,μεαν ψωσηπλ τη - ποδι ν,δινεταιγραπτ εγγ ηση10 των, ceκαιολατααπαραιτηταεγγραφαγιαεγ...

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ αμαξίδιο καινούριο στο κουτί του, πτυσσόμενο, με δοχείο ή χωρίς, προσθαφαιρούμενα πλαϊνά, γραπτή εγγύηση 10 έτη, τιμή 120€ , 6944/310679
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟαμαξ διοκαινο ριοστοκουτ του,πτυσσ μενο,μεδοχε ο χωρ ,προσθαφαιρο μεναπλα ν ,γραπτ εγγ ηση10 τη,τιμ 120 , 6944/310679

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ συγχρονα νοσοκομειακα, καινουρια στο κουτι τους,ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ κατασκευης,με ηλεκτρικη ανύψωση πλατης-ποδιων και σε υψος, με στρωμα και αναρτή...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσυγχρονανοσοκομειακα,καινουριαστοκουτιτου ,ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣκατασκευη ,μεηλεκτρικηαν ψωσηπλατη -ποδιωνκαισευψο ,μεστρωμακαιαναρτ...

Τρίτη, 22 Απρ 2014
Τρ τη, 22Απρ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ Ιταλίας, καινούριος στο κουτί του, σφραγισμένος, 5 έτη γραπτή εγγύηση ce, και ολα τα απαραίτητα έγγραφα για έγκριση ταμείου, δωρεάν π...
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣΙταλ α ,καινο ριο στοκουτ του,σφραγισμ νο , 5 τηγραπτ εγγ ησηce,καιολατααπαρα τητα γγραφαγια γκρισηταμε ου,δωρε νπ...

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

 • Δεν έχετε αποθηκεύσει καμιά αναζήτηση ακόμα
  Δεν χετεαποθηκε σεικαμι αναζ τησηακ μα

Οι αγγελίες που είδατε
Οιαγγελ ε πουε δατε


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.