Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 2 117526
  2 117526
 • 2 117538
  2 117538
 • 3777 117518
  3777 117518
 • 147 117524
  147 117524
 • 3 117536
  3 117536
 • 10 117521
  10 117521
 • 16 117523
  16 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.777 αποτελέσματα , από τις οποίες 43 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.777αποτελ σματα,απ τι οπο ε 43ε ναιμεμειωμ νητιμ

Παρασκευή, 27 Μαρ 2015
Παρασκευ , 27Μαρ2015

Νέα Σμύρνη
Ν αΣμ ρνη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΕΛΑΦΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 250 ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΚΑΙ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΜΕΑΝΤΛΙΑΣΩΛΗΝΩΤΟΕΝΤΑΤΙΚΗΣ,ΓΙΑΒΑΡΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣΕΛΑΦΡΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗΑΓΟΡΑΣ250ΕΥΡΩ(ΤΙΜΗΚΑΙ...

Παρασκευή, 27 Μαρ 2015
Παρασκευ , 27Μαρ2015

Νέα Σμύρνη
Ν αΣμ ρνη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο ηλεκτρικό νοσοκομειακό κρεβάτι γαλλικού οίκου INVACARE . Πολύσπαστο κρεβάτι τεσσάρων σημείων ρυθμιζόμεν......
ΠΩΛΕΙΤΑΙμεταχειρισμ νοηλεκτρικ νοσοκομειακ κρεβ τιγαλλικο ο κουINVACARE . Πολ σπαστοκρεβ τιτεσσ ρωνσημε ωνρυθμιζ μεν......

Πέμπτη, 26 Μαρ 2015
Π μπτη, 26Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοση...

Πέμπτη, 26 Μαρ 2015
Π μπτη, 26Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση, πώληση 40€, ενο...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνση,π ληση40 ,ενο...

Πέμπτη, 26 Μαρ 2015
Π μπτη, 26Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύ......
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ......

Πέμπτη, 26 Μαρ 2015
Π μπτη, 26Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια και μεταχειρισμενα με στρώμα και...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,ρ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ριακαιμεταχειρισμεναμεστρ μακαι...

Πέμπτη, 26 Μαρ 2015
Π μπτη, 26Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισ......

Πέμπτη, 26 Μαρ 2015
Π μπτη, 26Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, οξυγόνα, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσει......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,οξυγ να,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει......

Πέμπτη, 26 Μαρ 2015
Π μπτη, 26Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια......
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια......

Τετάρτη, 18 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 18Μαρ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ αμαξίδιο καινούριο στο κουτί του, πτυσσόμενο, με δοχείο ή χωρίς, προσθαφαιρούμενα πλαϊνά, γραπτή εγγύηση 10 έτη, τιμή...
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟαμαξ διοκαινο ριοστοκουτ του,πτυσσ μενο,μεδοχε ο χωρ ,προσθαφαιρο μεναπλα ν ,γραπτ εγγ ηση10 τη,τιμ...

Τετάρτη, 11 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 11Μαρ2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΡΕΒΑΤΙ ηλεκτρικό, σύγχρονο, νοσοκομειακό, γερμανικά μοτέρ, ανύψωση πλάτης - ποδιών - ύψους, καινούριο στο κουτί του, δωρεάν πα...
ΚΡΕΒΑΤΙηλεκτρικ ,σ γχρονο,νοσοκομειακ ,γερμανικ μοτ ρ,αν ψωσηπλ τη - ποδι ν - ψου ,καινο ριοστοκουτ του,δωρε νπα...

Τετάρτη, 11 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 11Μαρ2015

Αγιοι Ανάργυροι
ΑγιοιΑν ργυροι

ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ με στρας σε τιμή ευκαιρίας, 1.000 κομμάτια, τιμή 0,80€ το κομμάτι, πωλούνται, τιμή 800€, συζητήσιμη , 10.00 - 22:00
ΒΡΑΧΙΟΛΙΑμεστρα σετιμ ευκαιρ α , 1.000κομμ τια,τιμ 0,80 τοκομμ τι,πωλο νται,τιμ 800 ,συζητ σιμη, 10.00 - 22:00

Δευτέρα, 09 Μαρ 2015
Δευτ ρα, 09Μαρ2015

ΠΙΝΑΚΑΣ του γνωστού ζωγράφου Βλαχογιάννη, του 1994, που απεικονίζει ηλιοβασίλεμα στην Σαντορίνη, μοναδικό, άνευ αντίγραφου, ύψο...
ΠΙΝΑΚΑΣτουγνωστο ζωγρ φουΒλαχογι ννη,του1994,πουαπεικον ζειηλιοβασ λεμαστηνΣαντορ νη,μοναδικ , νευαντ γραφου, ψο...

Παρασκευή, 27 Μαρ 2015
Παρασκευ , 27Μαρ2015

Κολωνάκι
Κολων κι

ΛΑΔΙ βιολογικό πιστοποίηση 4€ το κιλό και άλλο θεραπευτικό άθερμο ψυχρής αλέσεως από ελαιοπαραγωγό
ΛΑΔΙβιολογικ πιστοπο ηση4 τοκιλ και λλοθεραπευτικ θερμοψυχρ αλ σεω απ ελαιοπαραγωγ

Πέμπτη, 26 Μαρ 2015
Π μπτη, 26Μαρ2015

ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ σε μεγάλη ποσότητα, περγαμόντο, κυδώνι, βύσσινο κ.ά., τιμή 2,5€ το κιλό
ΓΛΥΚΑΚΟΥΤΑΛΙΟΥσεμεγ ληποσ τητα,περγαμ ντο,κυδ νι,β σσινοκ. ά.,τιμ 2,5 τοκιλ

Δευτέρα, 23 Μαρ 2015
Δευτ ρα, 23Μαρ2015

ΚΡΕΒΑΤΙ μασάζ Jerejem, πωλείται λόγω γήρατος, ευκαιρία , 210/4962366
ΚΡΕΒΑΤΙμασ ζJerejem,πωλε ταιλ γωγ ρατο ,ευκαιρ α, 210/4962366

Σάββατο, 28 Μαρ 2015
Σ ββατο, 28Μαρ2015

Μητροπόλεως
Μητροπ λεω

ΣΕΤ κρεβατοκάμαρας σε πατίνα, διπλό κρεβάτι, 2 κομοδίνα, τετράφυλλη ντουλάπα, βιτρίνα με σκαμπό όλα χρώματος παλ ουρανί, κατασκ...
ΣΕΤκρεβατοκ μαρα σεπατ να,διπλ κρεβ τι, 2κομοδ να,τετρ φυλληντουλ πα,βιτρ ναμεσκαμπ λαχρ ματο παλουραν ,κατασκ...

Τρίτη, 23 Σεπ 2014
Τρ τη, 23Σεπ2014

Σχεδ
Σχεδ

1.600 €
1.600
Νέα Σμύρνη
Ν αΣμ ρνη

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ μάρκας nestler γερμανίας με αντίβαρα και ενσωματωμένα όργανα σχεδίασης σε λειτουργία ανω των 50 ετων, τιμή 1.600€,...
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟμ ρκα nestlerγερμαν α μεαντ βαρακαιενσωματωμ να ργανασχεδ αση σελειτουργ αανωτων50ετων,τιμ 1.600 ,...

Κυριακή, 29 Μαρ 2015
Κυριακ , 29Μαρ2015

Γλυφάδα
Γλυφ δα

ΤΑΣΆΚΙ hermes κατάλληλο και για πούρο, χρώμα γκρί με χρυσό και βελούδο στην πίσω πλευρά. (τιμή αγοράς 630 ), τιμή 250€
ΤΑΣ ΚΙhermesκατ λληλοκαιγιαπο ρο,χρ μαγκρ μεχρυσ καιβελο δοστηνπ σωπλευρ . (τιμ αγορ 630),τιμ 250

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Πρόσφατες αναζητήσεις
Πρ σφατε αναζητ σει


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.