Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 1 117526
  1 117526
 • 3905 117518
  3905 117518
 • 144 117524
  144 117524
 • 3 117536
  3 117536
 • 3 117533
  3 117533
 • 8 117521
  8 117521
 • 16 117523
  16 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.905 αποτελέσματα , από τις οποίες 55 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.905αποτελ σματα,απ τι οπο ε 55ε ναιμεμειωμ νητιμ

Δευτέρα, 22 Δεκ 2014
Δευτ ρα, 22Δεκ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισ......

Δευτέρα, 22 Δεκ 2014
Δευτ ρα, 22Δεκ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, χωρίς ε...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,ρ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,χωρ ε...

Δευτέρα, 22 Δεκ 2014
Δευτ ρα, 22Δεκ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, οξυγόνα, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσει......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,οξυγ να,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει......

Δευτέρα, 22 Δεκ 2014
Δευτ ρα, 22Δεκ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ...

Δευτέρα, 22 Δεκ 2014
Δευτ ρα, 22Δεκ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοση...

Δευτέρα, 22 Δεκ 2014
Δευτ ρα, 22Δεκ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια...

Δευτέρα, 22 Δεκ 2014
Δευτ ρα, 22Δεκ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση, ενοικίαση 20€ -...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνση,ενοικ αση20 -...

Σάββατο, 20 Δεκ 2014
Σ ββατο, 20Δεκ2014

Καλαμαριά
Καλαμαρι

SOLARIUM όρθιο turbo, τιμή 1.900€
SOLARIUM ρθιοturbo,τιμ 1.900

Παρασκευή, 19 Δεκ 2014
Παρασκευ , 19Δεκ2014

ΠΙΝΑΚΑΣ έθνικ, γνωστού Ινδού ζωγράφου - αρχιτέκτονα, χειροποίητος από τριανταφυλλόξυλο, αγορασμένος Βομβάη, ανάγλυφα τα κοσμήμα...
ΠΙΝΑΚΑΣ θνικ,γνωστο Ινδο ζωγρ φου - αρχιτ κτονα,χειροπο ητο απ τριανταφυλλ ξυλο,αγορασμ νο Βομβ η,αν γλυφατακοσμ μα...

Παρασκευή, 19 Δεκ 2014
Παρασκευ , 19Δεκ2014

ΠΙΝΑΚΑΣ του γνωστού ζωγράφου Βλαχογιάννη, του 1994, που απεικονίζει ηλιοβασίλεμα στην Σαντορίνη, μοναδικό, άνευ αντίγραφου, ύψο...
ΠΙΝΑΚΑΣτουγνωστο ζωγρ φουΒλαχογι ννη,του1994,πουαπεικον ζειηλιοβασ λεμαστηνΣαντορ νη,μοναδικ , νευαντ γραφου, ψο...

Παρασκευή, 19 Δεκ 2014
Παρασκευ , 19Δεκ2014

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

6.900 €
6.900
Μοσχάτο
Μοσχ το

ΕΡΓΑ τέχνης αυθεντικά, Μανωλίδη λάδι και φύλλο χρυσού, σε καμβά 45 χ 55 εκ. , Μυταρά ακρυλικό καμβάς 50 x 70 εκ. , 6. 900 . e κ...
ΕΡΓΑτ χνη αυθεντικ ,Μανωλ δηλ δικαιφ λλοχρυσο ,σεκαμβ 45χ55εκ. ,Μυταρ ακρυλικ καμβ 50 x 70εκ. , 6. 900 . eκ...

Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
Π μπτη, 18Δεκ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ φαρμάκων, Ιταλίας καινούργιος στο κουτί του, γραπτή εγγύηση 5 έτη, δωρεάν παράδοση, τιμή 70€
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣφαρμ κων,Ιταλ α καινο ργιο στοκουτ του,γραπτ εγγ ηση5 τη,δωρε νπαρ δοση,τιμ 70

Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
Π μπτη, 18Δεκ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΓΕΡΑΝΟΣ ανύψωσης ασθενών, με δίχτυ, Ιταλίας, καινούριος στο κουτί του, 10 έτη εγγύηση, δωρεάν παράδοση, τιμή 700€ , 6944/310679
ΓΕΡΑΝΟΣαν ψωση ασθεν ν,μεδ χτυ,Ιταλ α ,καινο ριο στοκουτ του, 10 τηεγγ ηση,δωρε νπαρ δοση,τιμ 700 , 6944/310679

Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
Π μπτη, 18Δεκ2014

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου αμερικανικός, σχεδόν καινούργιος, με γραπτή εγγύηση 5 έτη, αθόρυβη λειτουργία, δωρεάν παράδοση, τιμή 450€
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουαμερικανικ ,σχεδ νκαινο ργιο ,μεγραπτ εγγ ηση5 τη,αθ ρυβηλειτουργ α,δωρε νπαρ δοση,τιμ 450

Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
Π μπτη, 18Δεκ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ κατακλίσεων ιταλικής κατασκευής καινούργια στο κουτί τους άριστης ποιότητας, με ηλεκτρική αντλία αθόρυβα, εγγύηση 3 ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑκατακλ σεωνιταλικ κατασκευ καινο ργιαστοκουτ του ριστη ποι τητα ,μεηλεκτρικ αντλ ααθ ρυβα,εγγ ηση3...

Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
Π μπτη, 18Δεκ2014

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα, ανάκλιση πλάτης - ποδιών καινούργια στο κουτί τους, εγγύηση 10 έτη, έγγραφα για ταμεία, πωλο...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λα,αν κλισηπλ τη - ποδι νκαινο ργιαστοκουτ του ,εγγ ηση10 τη, γγραφαγιαταμε α,πωλο...

Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
Π μπτη, 18Δεκ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΡΕΒΑΤΙ ηλεκτρικό, σύγχρονο, νοσοκομειακό, γερμανικά μοτέρ, ανύψωση πλάτης - ποδιών - ύψους, καινούριο στο κουτί του, δωρεάν πα...
ΚΡΕΒΑΤΙηλεκτρικ ,σ γχρονο,νοσοκομειακ ,γερμανικ μοτ ρ,αν ψωσηπλ τη - ποδι ν - ψου ,καινο ριοστοκουτ του,δωρε νπα...

Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
Π μπτη, 18Δεκ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ αναπηρικό Γερμανίας με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, αφαιρούμενα πλαϊνά, υποπόδια, καινούριο στο κουτί του, εγγύηση 10 έτ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙαναπηρικ Γερμαν α μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ ,αφαιρο μεναπλα ν ,υποπ δια,καινο ριοστοκουτ του,εγγ ηση10 τ...

Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
Π μπτη, 18Δεκ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακα, καινουργια στο κουτι τους, με ανύψωση πλάτης - ποδιών, δινεται γραπτή εγγύηση 10 έτων, ce και ολα τα απα......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακα,καινουργιαστοκουτιτου ,μεαν ψωσηπλ τη - ποδι ν,δινεταιγραπτ εγγ ηση10 των, ceκαιολατααπα......

Πέμπτη, 18 Δεκ 2014
Π μπτη, 18Δεκ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεως, με μοτέρ, ιταλικής κατασκευης, καινούρια στο κουτί τους, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 ετών, ce και όλα τα......
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεω ,μεμοτ ρ,ιταλικ κατασκευη ,καινο ριαστοκουτ του ,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2ετ ν, ceκαι λατα......

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Πρόσφατες αναζητήσεις
Πρ σφατε αναζητ σει


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.