Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 3916 117518
  3916 117518
 • 143 117524
  143 117524
 • 4 117536
  4 117536
 • 11 117521
  11 117521
 • 18 117523
  18 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.916 αποτελέσματα , από τις οποίες 32 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.916αποτελ σματα,απ τι οπο ε 32ε ναιμεμειωμ νητιμ

Σάββατο, 25 Οκτ 2014
Σ ββατο, 25Οκτ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ Ιταλίας, καινούριος στο κουτί του, σφραγισμένος, 5 έτη γραπτή εγγύηση ce, και ολα τα απαραίτητα έγγραφα για έγκρι...
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣΙταλ α ,καινο ριο στοκουτ του,σφραγισμ νο , 5 τηγραπτ εγγ ησηce,καιολατααπαρα τητα γγραφαγια γκρι...

Σάββατο, 25 Οκτ 2014
Σ ββατο, 25Οκτ2014

Κολωνάκι
Κολων κι

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου Invacare γερμανικής κατασκευής, ελαφρώς μεταχειρισμένος, σε άριστη κατάσταση, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 έτη...
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουInvacareγερμανικ κατασκευ ,ελαφρ μεταχειρισμ νο ,σε ριστηκατ σταση,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2 τη...

Σάββατο, 25 Οκτ 2014
Σ ββατο, 25Οκτ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ αμαξίδιο καινούριο στο κουτί του, πτυσσόμενο, με δοχείο ή χωρίς, προσθαφαιρούμενα πλαϊνά, γραπτή εγγύηση 10 έτη, τιμή...
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟαμαξ διοκαινο ριοστοκουτ του,πτυσσ μενο,μεδοχε ο χωρ ,προσθαφαιρο μεναπλα ν ,γραπτ εγγ ηση10 τη,τιμ...

Σάββατο, 25 Οκτ 2014
Σ ββατο, 25Οκτ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεως, με μοτέρ, ιταλικής κατασκευης, καινούρια στο κουτί τους, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 ετών, ce και όλα τα......
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεω ,μεμοτ ρ,ιταλικ κατασκευη ,καινο ριαστοκουτ του ,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2ετ ν, ceκαι λατα......

Σάββατο, 25 Οκτ 2014
Σ ββατο, 25Οκτ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ συγχρονα νοσοκομειακα, καινουρια στο κουτι τους, Γερμανικής κατασκευης, με ηλεκτρικη ανύψωση πλατης-ποδιων και σε υψος......
ΚΡΕΒΑΤΙΑσυγχρονανοσοκομειακα,καινουριαστοκουτιτου ,Γερμανικ κατασκευη ,μεηλεκτρικηαν ψωσηπλατη -ποδιωνκαισευψο......

Σάββατο, 25 Οκτ 2014
Σ ββατο, 25Οκτ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακα, καινουργια στο κουτι τους, με ανύψωση πλάτης - ποδιών, δινεται γραπτή εγγύηση 10 έτων, ce και ολα τα απα......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακα,καινουργιαστοκουτιτου ,μεαν ψωσηπλ τη - ποδι ν,δινεταιγραπτ εγγ ηση10 των, ceκαιολατααπα......

Σάββατο, 25 Οκτ 2014
Σ ββατο, 25Οκτ2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ζωγραφικής του Mickele De Luca με τίτλο Lebensraum 70 x 50, λάδι, 1986, τιμή 8.000€
ΠΙΝΑΚΑΣζωγραφικ τουMickele De Lucaμετ τλοLebensraum 70 x 50,λ δι, 1986,τιμ 8.000

Πέμπτη, 23 Οκτ 2014
Π μπτη, 23Οκτ2014

Χαλάνδρι
Χαλ νδρι

ΔΎΟ βιβλιοθήκες καρυδιάς κατασκευής 1995 οι οποίες αποτελούνται από δύο κομμάτια η κάθε μια. Σε ενιαίο κομμάτι είναι 244 cm ύψο......
Δ Οβιβλιοθ κε καρυδι κατασκευ 1995οιοπο ε αποτελο νταιαπ δ οκομμ τιαηκ θεμια. Σεενια οκομμ τιε ναι244 cm ψο......

Πέμπτη, 23 Οκτ 2014
Π μπτη, 23Οκτ2014

Υμηττός
Υμηττ

ΠΙΝΑΚΑΣ New York, 140 cm 100 cm, τιμή 50€
ΠΙΝΑΚΑΣNew York, 140 cm 100 cm,τιμ 50

Πέμπτη, 23 Οκτ 2014
Π μπτη, 23Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισ......

Πέμπτη, 23 Οκτ 2014
Π μπτη, 23Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, με ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, χωρί...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,μερ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,χωρ...

Πέμπτη, 23 Οκτ 2014
Π μπτη, 23Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, οξυγόνα, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσει......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,οξυγ να,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει......

Πέμπτη, 23 Οκτ 2014
Π μπτη, 23Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ...

Πέμπτη, 23 Οκτ 2014
Π μπτη, 23Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοση...

Πέμπτη, 23 Οκτ 2014
Π μπτη, 23Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια...

Πέμπτη, 23 Οκτ 2014
Π μπτη, 23Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση, ενοικίαση 20€ -...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνση,ενοικ αση20 -...

Τετάρτη, 22 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 22Οκτ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΡΕΒΑΤΙ ηλεκτρικό ξύλινο με ηλεκτρική ανύψωση πλάτης - ποδιών και ύψους γερμανικής κατασκευής καινούργια στο κουτί τους, γραπτή......
ΚΡΕΒΑΤΙηλεκτρικ ξ λινομεηλεκτρικ αν ψωσηπλ τη - ποδι νκαι ψου γερμανικ κατασκευ καινο ργιαστοκουτ του ,γραπτ......

Τετάρτη, 22 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 22Οκτ2014

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου αμερικανικός, σχεδόν καινούργιος, με γραπτή εγγύηση 5 έτη, αθόρυβη λειτουργία, δωρεάν παραδοση, τιμή 450€
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουαμερικανικ ,σχεδ νκαινο ργιο ,μεγραπτ εγγ ηση5 τη,αθ ρυβηλειτουργ α,δωρε νπαραδοση,τιμ 450

Τετάρτη, 22 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 22Οκτ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ κατακλίσεων ιταλικής κατασκευής καινούργια στο κουτί τους άριστης ποιότητας, με ηλεκτρική αντλία αθόρυβα, εγγύηση 3 ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑκατακλ σεωνιταλικ κατασκευ καινο ργιαστοκουτ του ριστη ποι τητα ,μεηλεκτρικ αντλ ααθ ρυβα,εγγ ηση3...

Τετάρτη, 22 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 22Οκτ2014

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα, ανάκλιση πλάτης - ποδιών καινούργια στο κουτί τους, εγγύηση 10 έτη, έγγραφα για ταμεία, πωλο...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λα,αν κλισηπλ τη - ποδι νκαινο ργιαστοκουτ του ,εγγ ηση10 τη, γγραφαγιαταμε α,πωλο...

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Πρόσφατες αναζητήσεις
Πρ σφατε αναζητ σει


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.