Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 3940 117518
  3940 117518
 • 142 117524
  142 117524
 • 4 117536
  4 117536
 • 12 117521
  12 117521
 • 18 117523
  18 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.940 αποτελέσματα , από τις οποίες 34 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.940αποτελ σματα,απ τι οπο ε 34ε ναιμεμειωμ νητιμ

Παρασκευή, 31 Οκτ 2014
Παρασκευ , 31Οκτ2014

Κονσολα
Κονσολα

3.800 €
3.800
Υπόλοιπο Αττικής
Υπ λοιποΑττικ

ΚΟΝΣΟΛΑ ξυλόγλυπτη χρυσό πατίνα του 18ου αιώνα, τιμή 3.800€ , 10:00-22:00
ΚΟΝΣΟΛΑξυλ γλυπτηχρυσ πατ νατου18ουαι να,τιμ 3.800 , 10:00-22: 00

Πέμπτη, 30 Οκτ 2014
Π μπτη, 30Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ...

Πέμπτη, 30 Οκτ 2014
Π μπτη, 30Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοση...

Πέμπτη, 30 Οκτ 2014
Π μπτη, 30Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισ......

Πέμπτη, 30 Οκτ 2014
Π μπτη, 30Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, οξυγόνα, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσει......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,οξυγ να,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει......

Πέμπτη, 30 Οκτ 2014
Π μπτη, 30Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, με ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, χωρί...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,μερ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,χωρ...

Πέμπτη, 30 Οκτ 2014
Π μπτη, 30Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια...

Πέμπτη, 30 Οκτ 2014
Π μπτη, 30Οκτ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση, ενοικίαση 20€ -...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνση,ενοικ αση20 -...

Πέμπτη, 30 Οκτ 2014
Π μπτη, 30Οκτ2014

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

4.200 €
4.200
Γλυφάδα
Γλυφ δα

ΠΙΝΑΚΑΣ, μοναδικός, του Ευγένιου Σπαθάρη, σε άριστη κατάσταση, ακρυλικό σε hardboard 50 x 70 cm για συλλεκτες., τιμή 4.200€
ΠΙΝΑΚΑΣ,μοναδικ ,τουΕυγ νιουΣπαθ ρη,σε ριστηκατ σταση,ακρυλικ σεhardboard 50 x 70 cmγιασυλλεκτε .,τιμ 4.200

Τετάρτη, 29 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 29Οκτ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (απο παραγωγο) εξαιρετικο παρθενο, παραδοση στην πορτα σας, πιστοποιημένο, μονο απο την ποικιλια Μανακη και πολυ χαμη......
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ(αποπαραγωγο) εξαιρετικοπαρθενο,παραδοσηστηνπορτασα ,πιστοποιημ νο,μονοαποτηνποικιλιαΜανακηκαιπολυχαμη......

Τετάρτη, 29 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 29Οκτ2014

Νέα Ιωνία
Ν αΙων α

ΦΟΡΗΤΟ κρεβατι μασαζ με θηκη μεταφορας , ρυθμιζομενο υψος , πολλα εξτρα, αντοχης 200 κιλων , ελαχιστη χρηση , ιδιωτης, τιμή 140€
ΦΟΡΗΤΟκρεβατιμασαζμεθηκημεταφορα ,ρυθμιζομενουψο ,πολλαεξτρα,αντοχη 200κιλων,ελαχιστηχρηση,ιδιωτη ,τιμ 140

Σάββατο, 01 Νοε 2014
Σ ββατο, 01Νοε2014

Δροσιά
Δροσι

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ Power DS - F3 αναπηρικό, ηλεκτροκίνητο όχημα, ολοκαίνουριο, από Δρακούλης, μετρητοίς, τιμή 2.500€ , 210/8000183
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟPower DS - F3αναπηρικ ,ηλεκτροκ νητο χημα,ολοκα νουριο,απ Δρακο λη ,μετρητο ,τιμ 2.500 , 210/8000183

Παρασκευή, 31 Οκτ 2014
Παρασκευ , 31Οκτ2014

δίκανο
δ κανο

1.250 €
1.250

ΟΠΛΟ κυνηγετικό, δίκανο, κατασκευής 1950, μάρκας Ellis, Αγγλίας, άριστη κατάσταση, πωλείται, τιμή 1.250€
ΟΠΛΟκυνηγετικ ,δ κανο,κατασκευ 1950,μ ρκα Ellis,Αγγλ α , ριστηκατ σταση,πωλε ται,τιμ 1.250

Παρασκευή, 31 Οκτ 2014
Παρασκευ , 31Οκτ2014

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Browning Colt με 2 κάννες, έχει ρίξει 200 φυσίγγια, με θήκη, συν 3 τσοκ, βιβλίο, 3 magnum, τιμή 500€
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑBrowning Coltμε2κ ννε , χειρ ξει200φυσ γγια,μεθ κη,συν3τσοκ,βιβλ ο, 3 magnum,τιμ 500

Τετάρτη, 29 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 29Οκτ2014

Καρότσι
Καρ τσι

1.700 €
1.700
Ελληνικό
Ελληνικ

ΚΑΡΟΤΣΙ αναπηρικό, ηλεκτροκίνητο, ελαφρώς μεταχειρισμένο, άριστη κατάσταση, τιμή 1.700€
ΚΑΡΟΤΣΙαναπηρικ ,ηλεκτροκ νητο,ελαφρ μεταχειρισμ νο, ριστηκατ σταση,τιμ 1.700

Τετάρτη, 29 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 29Οκτ2014

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ αναπηρικό καρότσι, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ιδανικό και για εσωτερικούς χώρους, τιμή 1.600€
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟαναπηρικ καρ τσι,σεπ ραπολ καλ κατ σταση,ιδανικ καιγιαεσωτερικο χ ρου ,τιμ 1.600

Τετάρτη, 29 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 29Οκτ2014

Αλιμος
Αλιμο

ΚΡΕΒΑΤΙ νοσοκομειακό ηλεκτρικό Burmaier, τύπου Eko ΙΙ, 3 ανακλίσεις, εντελώς καινούριο, αμεταχείριστο, τιμή ευκαιρίας, τιμή 650...
ΚΡΕΒΑΤΙνοσοκομειακ ηλεκτρικ Burmaier,τ πουEkoΙΙ, 3ανακλ σει ,εντελ καινο ριο,αμεταχε ριστο,τιμ ευκαιρ α ,τιμ 650...

Τετάρτη, 29 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 29Οκτ2014

Μαρούσι
Μαρο σι

ΜΗΧΑΝΙΚΟ Mod Mecha by Leo μαζί με ατμοποιητή Innokin, ρύθμιση αέρα, άριστη κατάσταση, 1 μήνα χρήση, πωλείται, τιμή 80€
ΜΗΧΑΝΙΚΟMod Mecha by Leoμαζ μεατμοποιητ Innokin,ρ θμισηα ρα, ριστηκατ σταση, 1μ ναχρ ση,πωλε ται,τιμ 80

Τετάρτη, 29 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 29Οκτ2014

ΚΡΕΒΑΤΙ αναπηρικό, άριστη κατάσταση, αερόστρωμα και αεραντλία (αξία καινούριου κρεβατιού 1.700€), τιμή 500€
ΚΡΕΒΑΤΙαναπηρικ , ριστηκατ σταση,αερ στρωμακαιαεραντλ α(αξ ακαινο ριουκρεβατιο 1.700 ),τιμ 500

Τετάρτη, 29 Οκτ 2014
Τετ ρτη, 29Οκτ2014

Παλαιό Φάληρο
Παλαι Φ ληρο

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ηλεκτρική κλίνη, εξαιρετικής κατάστασης και ποιότητας, τιμή 550€
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗηλεκτρικ κλ νη,εξαιρετικ κατ σταση καιποι τητα ,τιμ 550

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Πρόσφατες αναζητήσεις
Πρ σφατε αναζητ σει


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.