Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 3321 117518
  3321 117518
 • 143 117524
  143 117524
 • 4 117536
  4 117536
 • 11 117521
  11 117521
 • 29 117523
  29 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.321 αγγελίες, από τις οποίες 38 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.321αγγελ ε ,απ τι οπο ε 38ε ναιμεμειωμ νητιμ

Τρίτη, 16 Σεπ 2014
Τρ τη, 16Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση δωρεάν, ενοικίαση 20€ - πώληση 40€, ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνσηδωρε ν,ενοικ αση20 - π ληση40 ,...

Τρίτη, 16 Σεπ 2014
Τρ τη, 16Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σε χαμηλές τιμές, δυν...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισεχαμηλ τιμ ,δυν...

Τρίτη, 16 Σεπ 2014
Τρ τη, 16Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια, καινούρια, παράδοσ...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια,καινο ρια,παρ δοσ...

Τρίτη, 16 Σεπ 2014
Τρ τη, 16Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύπων, παράδοση κατ' ο...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ πων,παρ δοσηκατ'ο...

Τρίτη, 16 Σεπ 2014
Τρ τη, 16Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, φιάλες οξυγόνου, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσεις καινούριων...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,φι λε οξυγ νου,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει καινο ριων...

Τρίτη, 16 Σεπ 2014
Τρ τη, 16Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση δωρεάν, τιμή 65€ , ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοσηδωρε ν,τιμ 65 ,...

Τρίτη, 16 Σεπ 2014
Τρ τη, 16Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, με ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, χωρίς επιβάρυνση, 10ετής...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,μερ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,χωρ επιβ ρυνση, 10ετ...

Τρίτη, 16 Σεπ 2014
Τρ τη, 16Σεπ2014

Αγία Παρασκευή
Αγ αΠαρασκευ

ΚΡΕΒΑΤΙ ηλεκτρικό, με δώρο το χερούλι, 2 x 1 μ., ελαφρώς μεταχειρισμένο, τιμή 590€ , 2106010175
ΚΡΕΒΑΤΙηλεκτρικ ,μεδ ροτοχερο λι, 2 x 1μ.,ελαφρ μεταχειρισμ νο,τιμ 590 , 2106010175

Δευτέρα, 15 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 15Σεπ2014

Νομός Πέλλας
Νομ Π λλα

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ειδικά για τσίπουρο και ρετσίνα της ποικιλίας Αμασι, πωλείται τσίπουρο - γραπα διπλοβρασμένο x 8,00€/λίτρο) δεκτή ανταλλαγή προϊόντων με ε...
ΣΤΑΦΥΛΙΑειδικ γιατσ πουροκαιρετσ νατη ποικιλ α Αμασι,πωλε ταιτσ πουρο - γραπαδιπλοβρασμ νοx 8,00 /λ τρο) δεκτ ανταλλαγ προ ντωνμεε...

Κυριακή, 14 Σεπ 2014
Κυριακ , 14Σεπ2014

ΝΥΦΙΚΟ
ΝΥΦΙΚΟ

6.000 €
6.000
Πετρούπολη
Πετρο πολη

ΝΥΦΙΚΑ μεγάλη ευκαιρία πωλούνται 25 τεμάχια νυφικά, παρανυφάκια και άλλα είδη από κατάστημα που έκλεισε σε τιμή ευκαιρίας, επίσης πωλούνται ή ενοικ...
ΝΥΦΙΚΑμεγ ληευκαιρ απωλο νται25τεμ χιανυφικ ,παρανυφ κιακαι λλαε δηαπ κατ στημαπου κλεισεσετιμ ευκαιρ α ,επ ση πωλο νται ενοικ...

Σάββατο, 13 Σεπ 2014
Σ ββατο, 13Σεπ2014

Νομός Κορινθίας
Νομ Κορινθ α

ΚΡΑΣΙ ερυθρο αγιωργιτικο απο παραγωγο στη Nεμεα Kορινθιας,επισης ροζε και λευκο. Χυμα και εμφιαλωμενο. Εμφιαλωνεται σε 0 , 187 lt , 0. 375 lt , 0. ......
ΚΡΑΣΙερυθροαγιωργιτικοαποπαραγωγοστηNεμεαKορινθια ,επιση ροζεκαιλευκο. Χυμακαιεμφιαλωμενο. Εμφιαλωνεταισε0 , 187 lt , 0. 375 lt , 0. ......

Πέμπτη, 11 Σεπ 2014
Π μπτη, 11Σεπ2014

Καλλιθέα
Καλλιθ α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ξύλινο νοσοκομειακό κρεβάτι, ελαφρώς μεταχειρισμένο, σε άριστη κατάσταση, με ηλεκτρική ανύψωση/ρύθμιση πλάτης, γονάτων, ποδιών, ρυθμιζ...
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟξ λινονοσοκομειακ κρεβ τι,ελαφρ μεταχειρισμ νο,σε ριστηκατ σταση,μεηλεκτρικ αν ψωση/ρ θμισηπλ τη ,γον των,ποδι ν,ρυθμιζ...

Πέμπτη, 11 Σεπ 2014
Π μπτη, 11Σεπ2014

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

1.000 €
1.000
Ιλίσια
Ιλ σια

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ του Πανιάρα (1999) με πιστοποιητικό γνησιότητας, τιμή 1.000€
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑτουΠανι ρα(1999) μεπιστοποιητικ γνησι τητα ,τιμ 1.000

Πέμπτη, 11 Σεπ 2014
Π μπτη, 11Σεπ2014

ΓΕΡΑΝΟΣ ηλεκτρικός ανύψωσης, μάρκας Mopedia, καινούριος, 20 ημερών χρήση, τιμή 680€ , 27430/29300
ΓΕΡΑΝΟΣηλεκτρικ αν ψωση ,μ ρκα Mopedia,καινο ριο , 20ημερ νχρ ση,τιμ 680 , 27430/29300

Πέμπτη, 24 Ιουλ 2014
Π μπτη, 24Ιουλ2014

Ψυχικό
Ψυχικ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ αναπηρική πτυσσόμενη σε άριστη κατάσταση, αγορά 1.500€, τιμή 350€
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑαναπηρικ πτυσσ μενησε ριστηκατ σταση,αγορ 1.500 ,τιμ 350

Δευτέρα, 16 Ιουν 2014
Δευτ ρα, 16Ιουν2014

Αχαρνές (Μενίδι)
Αχαρν(Μεν δι)

ΝΥΦΙΚΑ (5000 ), καινούρια, μοντέρνα, εξωτερικού, λευκό, εκρού και ροζ, νούμερα 42 - 65 , παρανυφάκια (500 ),ραβουμε και από φωτογραφία σας ότι σχέδ...
ΝΥΦΙΚΑ(5000 ),καινο ρια,μοντ ρνα,εξωτερικο ,λευκ ,εκρο καιροζ,νο μερα42 - 65 ,παρανυφ κια(500 ),ραβουμεκαιαπ φωτογραφ ασα τισχ δ...

Πέμπτη, 11 Σεπ 2014
Π μπτη, 11Σεπ2014

ΜΠΡΕΛΟΚ καινούρια, ποικίλα σχέδια, πωλούνται σε χαμηλή τιμή (μαζικά ή τμηματικά) ευκαιρία
ΜΠΡΕΛΟΚκαινο ρια,ποικ λασχ δια,πωλο νταισεχαμηλ τιμ (μαζικ ά ή τμηματικ ) ευκαιρ α

Τετάρτη, 10 Σεπ 2014
Τετ ρτη, 10Σεπ2014

ΜΕΛΙ πευκοθύμαρο, πωλείται 6.5€ το κιλό , 6980/010199
ΜΕΛΙπευκοθ μαρο,πωλε ται6.5 τοκιλ , 6980/010199

Τετάρτη, 10 Σεπ 2014
Τετ ρτη, 10Σεπ2014

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ολοκληρωμένο πακέτο (κουτί - λαδόπανα - εσώρουχα - ρούχα - παπούτσια - κεράκια - σαπούνι και μαρτυρικά), επώνυμα, άριστης ποιότητας, από 200€ το πακέτο και μπομπονιέρες σε χαμηλές τιμές
ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑολοκληρωμ νοπακ το(κουτ - λαδ πανα - εσ ρουχα - ρο χα - παπο τσια - κερ κια - σαπο νικαιμαρτυρικ ),επ νυμα, ριστη ποι τητα ,απ 200 τοπακ τοκαιμπομπονι ρε σεχαμηλ τιμ

Τετάρτη, 10 Σεπ 2014
Τετ ρτη, 10Σεπ2014

ΝΥΦΙΚΑ υψηλής ποιότητας - ραπτικής, ευρωπαϊκής προέλευσης, μεγάλη ποικιλία, κεντημένα στο χέρι με Swarovski, μετάξι - δαντέλα, ουρά, αρχαιολογικού τύπου, ενοίκιο από 300€ ή πωλούνται σε καλές τιμές...
ΝΥΦΙΚΑυψηλ ποι τητα - ραπτικ ,ευρωπα κ προ λευση ,μεγ ληποικιλ α,κεντημ ναστοχ ριμεSwarovski,μετ ξι - δαντ λα,ουρ ,αρχαιολογικο τ που,ενο κιοαπ 300 € ή πωλο νταισεκαλ τιμ...

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Οι αγγελίες που είδατε
Οιαγγελ ε πουε δατε


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

 1. Αγγελίες με μειωμένη τιμή!
  Αγγελ ε μεμειωμ νητιμ !

  Η νέα αυτή λειτουργικότητα, σας επιτρέπει να διακρίνετε άμεσα και εύκολα όλες τις αγγελίες που η τιμή τους έχει μειωθεί τις τελευταίες 30 ημέρες!
  Ην ααυτ λειτουργικ τητα,σα επιτρ πειναδιακρ νετε μεσακαιε κολα λε τι αγγελ ε πουητιμ του χειμειωθε τι τελευτα ε 30ημ ρε !

 2. Στα φίλτρα
  Σταφ λτρα

  Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε μόνο αγγελίες με μειωμένη τιμή!
  Μπορε τεναεπιλ ξετεναδε τεμ νοαγγελ ε μεμειωμ νητιμ !

 3. Στον αριθμό αγγελιών
  Στοναριθμ αγγελι ν

  Με μια ματιά μπορείτε να δείτε, τον αριθμό των αγγελιών που έχουν μειωμένη τιμή σε σχέση με την αναζήτησή σας, αλλά και να επιλέξετε να δείτε μόνο αυτές τις αγγελίες, πατώντας το link!
  Μεμιαματι μπορε τεναδε τε,τοναριθμ τωναγγελι νπου χουνμειωμ νητιμ σεσχ σημετηναναζ τησ σα ,αλλ καιναεπιλ ξετεναδε τεμ νοαυτ τι αγγελ ε ,πατ ντα τοlink!

 4. Στα αποτελέσματα
  Στααποτελ σματα

  Οι αγγελίες με μειωμένη τιμή εμφανίζονται με πράσινο βελάκι και πράσινο χρώμα στην τιμή.
  Οιαγγελ ε μεμειωμ νητιμ εμφαν ζονταιμεπρ σινοβελ κικαιπρ σινοχρ μαστηντιμ .
  Πηγαίνοντας το ποντίκι επάνω τους, μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό αλλά και το % μείωσης.
  Πηγα νοντα τοποντ κιεπ νωτου ,μπορε τεναδε τετοακριβ ποσ αλλ καιτο%με ωση .

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.