Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 1 117526
  1 117526
 • 3435 117518
  3435 117518
 • 141 117524
  141 117524
 • 5 117536
  5 117536
 • 4 117521
  4 117521
 • 14 117523
  14 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.435 αποτελέσματα , από τις οποίες 27 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.435αποτελ σματα,απ τι οπο ε 27ε ναιμεμειωμ νητιμ

Δευτέρα, 26 Ιαν 2015
Δευτ ρα, 26Ιαν2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση, ενοικίαση 20€ -...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνση,ενοικ αση20 -...

Δευτέρα, 26 Ιαν 2015
Δευτ ρα, 26Ιαν2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια...

Δευτέρα, 26 Ιαν 2015
Δευτ ρα, 26Ιαν2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοση...

Δευτέρα, 26 Ιαν 2015
Δευτ ρα, 26Ιαν2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, παράδοσ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,ρ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,παρ δοσ...

Δευτέρα, 26 Ιαν 2015
Δευτ ρα, 26Ιαν2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, οξυγόνα, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσει......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,οξυγ να,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει......

Δευτέρα, 26 Ιαν 2015
Δευτ ρα, 26Ιαν2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ...

Δευτέρα, 26 Ιαν 2015
Δευτ ρα, 26Ιαν2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισ......

Παρασκευή, 23 Ιαν 2015
Παρασκευ , 23Ιαν2015

Υπόλοιπο Αττικής
Υπ λοιποΑττικ

ΠΙΝΑΚΑΣ ζωγραφικής ακρυλικό σε καμβά, διαστάσεις 0,90 x 1,20 μ., ανδρικό μοντέλο, χωρία κορνίζα, τιμή 450€ , 12.00 - 19.00
ΠΙΝΑΚΑΣζωγραφικ ακρυλικ σεκαμβ ,διαστ σει 0,90 x 1,20μ.,ανδρικ μοντ λο,χωρ ακορν ζα,τιμ 450 , 12.00 - 19.00

Παρασκευή, 23 Ιαν 2015
Παρασκευ , 23Ιαν2015

Υπόλοιπο Αττικής
Υπ λοιποΑττικ

ΠΙΝΑΚΑΣ ζωγραφικής ακρυλικό σε καμβά, διαστάσεις 0,85 x 0,45 μ., σύνθεση με φρούτα, με κορνίζα plexiglass, τιμή 380€ , 12.00 - ...
ΠΙΝΑΚΑΣζωγραφικ ακρυλικ σεκαμβ ,διαστ σει 0,85 x 0,45μ.,σ νθεσημεφρο τα,μεκορν ζαplexiglass,τιμ 380 , 12.00 - ...

Παρασκευή, 23 Ιαν 2015
Παρασκευ , 23Ιαν2015

Υπόλοιπο Αττικής
Υπ λοιποΑττικ

ΠΙΝΑΚΑΣ ζωγραφικής ακρυλικό σε καμβά, διαστάσεις 0,60 x 0,80 μ., ανδρικό μοντέλο, χωρία κορνίζα, τιμή 360€ , 12.00 - 19.00
ΠΙΝΑΚΑΣζωγραφικ ακρυλικ σεκαμβ ,διαστ σει 0,60 x 0,80μ.,ανδρικ μοντ λο,χωρ ακορν ζα,τιμ 360 , 12.00 - 19.00

Παρασκευή, 23 Ιαν 2015
Παρασκευ , 23Ιαν2015

Αμπελόκηποι
Αμπελ κηποι

ΙΑΤΡΙΚΟ εκτυπωτικό μηχάνημα sony color printer UP- 21 MD καινούργιο, από εταιρεία που δεν το χρησιμοποίησε, όπως είναι στο κουτ......
ΙΑΤΡΙΚΟεκτυπωτικ μηχ νημαsony color printer UP- 21 MDκαινο ργιο,απ εταιρε απουδεντοχρησιμοπο ησε, πω ε ναιστοκουτ......

Παρασκευή, 23 Ιαν 2015
Παρασκευ , 23Ιαν2015

ΝΥΦΙΚΟ
ΝΥΦΙΚΟ

6.000 €
6.000
Πετρούπολη
Πετρο πολη

ΝΥΦΙΚΑ 25 τεμάχια με παρανυφάκια και άλλα είδη από κατάστημα, επίσης πωλούνται ή ενοικιάζονται μεμονωμένα από 200€, τιμή 6.000€...
ΝΥΦΙΚΑ25τεμ χιαμεπαρανυφ κιακαι λλαε δηαπ κατ στημα,επ ση πωλο νται ενοικι ζονταιμεμονωμ νααπ 200 ,τιμ 6.000...

Πέμπτη, 22 Ιαν 2015
Π μπτη, 22Ιαν2015

Χαλάνδρι
Χαλ νδρι

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ κρεβάτι, 135 χ 220 διπλό, ηλεκτρικό, με ανύψωση πλάτης - γονάτων - ποδιών ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, άριστη κατάσταση,......
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟκρεβ τι, 135χ220διπλ ,ηλεκτρικ ,μεαν ψωσηπλ τη - γον των - ποδι νρυθμιζ μενοκαθ' ψο , ριστηκατ σταση,......

Πέμπτη, 22 Ιαν 2015
Π μπτη, 22Ιαν2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΤΟ κρεβάτι εξαιρετικής κατασκευής, με μεταλλικό σκελετό. Έχει ερεισίνωτο κεφαλής και ανύψωση στα πόδια από το ισχίο ......
ΗΛΕΚΤΡΟΚ ΝΗΤΟκρεβ τιεξαιρετικ κατασκευ ,μεμεταλλικ σκελετ . Έχειερεισ νωτοκεφαλ καιαν ψωσησταπ διααπ τοισχ ο......

Τετάρτη, 21 Ιαν 2015
Τετ ρτη, 21Ιαν2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ φαρμάκων, Ιταλίας καινούργιος στο κουτί του, γραπτή εγγύηση 5 έτη, δωρεάν παράδοση, τιμή 70€
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣφαρμ κων,Ιταλ α καινο ργιο στοκουτ του,γραπτ εγγ ηση5 τη,δωρε νπαρ δοση,τιμ 70

Τετάρτη, 21 Ιαν 2015
Τετ ρτη, 21Ιαν2015

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου αμερικανικός, σχεδόν καινούργιος, με γραπτή εγγύηση 5 έτη, αθόρυβη λειτουργία, δωρεάν παράδοση, τιμή 450€
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουαμερικανικ ,σχεδ νκαινο ργιο ,μεγραπτ εγγ ηση5 τη,αθ ρυβηλειτουργ α,δωρε νπαρ δοση,τιμ 450

Τετάρτη, 21 Ιαν 2015
Τετ ρτη, 21Ιαν2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ κατακλίσεων ιταλικής κατασκευής καινούργια στο κουτί τους άριστης ποιότητας, με ηλεκτρική αντλία αθόρυβα, εγγύηση 3 ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑκατακλ σεωνιταλικ κατασκευ καινο ργιαστοκουτ του ριστη ποι τητα ,μεηλεκτρικ αντλ ααθ ρυβα,εγγ ηση3...

Τετάρτη, 21 Ιαν 2015
Τετ ρτη, 21Ιαν2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ αναπηρικό Γερμανίας με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, αφαιρούμενα πλαϊνά, υποπόδια, καινούριο στο κουτί του, εγγύηση 10 έτ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙαναπηρικ Γερμαν α μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ ,αφαιρο μεναπλα ν ,υποπ δια,καινο ριοστοκουτ του,εγγ ηση10 τ...

Τετάρτη, 21 Ιαν 2015
Τετ ρτη, 21Ιαν2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΡΕΒΑΤΙ ηλεκτρικό, σύγχρονο, νοσοκομειακό, γερμανικά μοτέρ, ανύψωση πλάτης - ποδιών - ύψους, καινούριο στο κουτί του, δωρεάν πα...
ΚΡΕΒΑΤΙηλεκτρικ ,σ γχρονο,νοσοκομειακ ,γερμανικ μοτ ρ,αν ψωσηπλ τη - ποδι ν - ψου ,καινο ριοστοκουτ του,δωρε νπα...

Τετάρτη, 21 Ιαν 2015
Τετ ρτη, 21Ιαν2015

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα, ανάκλιση πλάτης - ποδιών καινούργια στο κουτί τους, εγγύηση 10 έτη, έγγραφα για ταμεία, πωλο...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λα,αν κλισηπλ τη - ποδι νκαινο ργιαστοκουτ του ,εγγ ηση10 τη, γγραφαγιαταμε α,πωλο...

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Πρόσφατες αναζητήσεις
Πρ σφατε αναζητ σει


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.