Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 1 117526
  1 117526
 • 1 117538
  1 117538
 • 3573 117518
  3573 117518
 • 140 117524
  140 117524
 • 4 117536
  4 117536
 • 8 117521
  8 117521
 • 20 117523
  20 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.573 αποτελέσματα , από τις οποίες 30 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.573αποτελ σματα,απ τι οπο ε 30ε ναιμεμειωμ νητιμ

Πέμπτη, 05 Μαρ 2015
Π μπτη, 05Μαρ2015

Βούλα
Βο λα

ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ ολόκληρο βάρος 2,7 κιλά, μήκος 79 εκ, διαμ. 6 εκ πολυ σπάνιο, τιμή 550€, συζητήσιμη , 08:00-22:00
ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟολ κληροβ ρο 2,7κιλ ,μ κο 79εκ,διαμ. 6εκπολυσπ νιο,τιμ 550 ,συζητ σιμη, 08:00-22: 00

Τετάρτη, 04 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 04Μαρ2015

Γλυφάδα
Γλυφ δα

ΜΠΟΥΦΕΣ ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΟΥ 50. ΤΕΣΣΕΡΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΤΕΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΤΗΛ 6978778900., τιμή 500€ , 0...
ΜΠΟΥΦΕΣΚΑΡΥΔΙΑΣΚΑΛΙΣΤΟΣΜΕΕΠΙΤΟΙΧΟΚΑΘΡΕΦΤΗΤΟΥ50. ΤΕΣΣΕΡΑΦΥΛΛΑΠΟΡΤΕΣΣΕΑΡΙΣΤΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΤΗΛ6978778900.,τιμ 500 , 0...

Τετάρτη, 04 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 04Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοση...

Τετάρτη, 04 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 04Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση, πώληση 40€, ενο...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνση,π ληση40 ,ενο...

Τετάρτη, 04 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 04Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ...

Τετάρτη, 04 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 04Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια και μεταχειρισμενα με στρώμα και...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,ρ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ριακαιμεταχειρισμεναμεστρ μακαι...

Τετάρτη, 04 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 04Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισ......

Τετάρτη, 04 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 04Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, οξυγόνα, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσει......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,οξυγ να,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει......

Τετάρτη, 04 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 04Μαρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια......
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια......

Τρίτη, 03 Μαρ 2015
Τρ τη, 03Μαρ2015

Παγκράτι
Παγκρ τι

ΚΑΝΤΗΛΕΡΙΑ λαδιού μπρούτζινα Σικελικά, 100 ετών περίπου, 50 εκ ύψος, με εργαλεία για το φυτίλι. Για λάτρεις, τιμή 250€, συζητήσ...
ΚΑΝΤΗΛΕΡΙΑλαδιο μπρο τζιναΣικελικ , 100ετ νπερ που, 50εκ ψο ,μεεργαλε αγιατοφυτ λι. Γιαλ τρει ,τιμ 250 ,συζητ σ...

Πέμπτη, 05 Μαρ 2015
Π μπτη, 05Μαρ2015

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ όπλο Steven δίκαννο, από Αμερική αμεταχείριστο, τιμή 800€ απογευματινές ώρες
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ πλοStevenδ καννο,απ Αμερικ αμεταχε ριστο,τιμ 800 απογευματιν ές ώρε

Τετάρτη, 04 Μαρ 2015
Τετ ρτη, 04Μαρ2015

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ έπιπλο, ποδοκίνητη, Ιταλική, σε άριστη κατάσταση, τιμή 250€
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ πιπλο,ποδοκ νητη,Ιταλικ ,σε ριστηκατ σταση,τιμ 250

Τρίτη, 03 Μαρ 2015
Τρ τη, 03Μαρ2015

ΚΡΕΒΑΤΙ με ξύλινη επένδυση, με μανιβέλα, κατάλληλο για άτομο με ειδικές ανάγκες, άριστη κατάσταση, τιμή 230€
ΚΡΕΒΑΤΙμεξ λινηεπ νδυση,μεμανιβ λα,κατ λληλογια τομομεειδικ αν γκε , ριστηκατ σταση,τιμ 230

Τρίτη, 03 Μαρ 2015
Τρ τη, 03Μαρ2015

μπαουλο
μπαουλο

4.000 €
4.000

ΜΠΑΟΥΛΟ Louis Vuitton, 90 ετών, αντίκα, χρώμα κίτρινο - πορτοκαλί, αυθεντικό, δερμάτινα δεσίματα, άριστα εσωτερικά, τελική τιμή...
ΜΠΑΟΥΛΟLouis Vuitton, 90ετ ν,αντ κα,χρ μακ τρινο - πορτοκαλ ,αυθεντικ ,δερμ τιναδεσ ματα, ρισταεσωτερικ ,τελικ τιμ...

Τρίτη, 03 Μαρ 2015
Τρ τη, 03Μαρ2015

Ανω Λιόσια
ΑνωΛι σια

ΑΜΑΞΙΔΙΟ αναπηρικό, ελαφριάς κατασκευής, σχεδόν καινούριο, μοντ. 2012, αξίας 2.600€, τιμή 1.200€, συζητήσιμη
ΑΜΑΞΙΔΙΟαναπηρικ ,ελαφρι κατασκευ ,σχεδ νκαινο ριο,μοντ. 2012,αξ α 2.600 ,τιμ 1.200 ,συζητ σιμη

Τρίτη, 17 Φεβ 2015
Τρ τη, 17Φεβ2015

Αχαρνές (Μενίδι)
Αχαρν(Μεν δι)

ΜΕΓΑΛΗ βιοτεχνια νυφικων απο εξωτερικο πουλαει μοντερνα νυφικα,(15000 κομματια), παρανυφακια και βραδινες τουαλετες, ραβουμε απ......
ΜΕΓΑΛΗβιοτεχνιανυφικωναποεξωτερικοπουλαειμοντερνανυφικα, (15000κομματια),παρανυφακιακαιβραδινε τουαλετε ,ραβουμεαπ......

Πέμπτη, 05 Μαρ 2015
Π μπτη, 05Μαρ2015

Αγία Βαρβάρα
Αγ αΒαρβ ρα

ΣΕΤ βάφτισης για αγόρι και κορίτσι, 5 τεμαχίων το κάθε σετ, (πετσέτα, λαδόπανο, καπελάκι, φανελάκι και σορτσάκι), άριστη ποιότη...
ΣΕΤβ φτιση γιααγ ρικαικορ τσι, 5τεμαχ ωντοκ θεσετ, (πετσ τα,λαδ πανο,καπελ κι,φανελ κικαισορτσ κι), ριστηποι τη...

Πέμπτη, 05 Μαρ 2015
Π μπτη, 05Μαρ2015

ΕΙΚΟΝΕΣ (2), Η Παναγία το Κύκκου, διαστάσεις 0,20 x 0,16 μ. και Παναγία Βρεφοκρατούσα διαστάσεις 0,18 x 0,12, μ., ξυλόγλυπτες, ...
ΕΙΚΟΝΕΣ(2),ΗΠαναγ ατοΚ κκου,διαστ σει 0,20 x 0,16μ. καιΠαναγ αΒρεφοκρατο σαδιαστ σει 0,18 x 0,12,μ.,ξυλ γλυπτε ,...

Δευτέρα, 02 Μαρ 2015
Δευτ ρα, 02Μαρ2015

Αλιμος
Αλιμο

ΜΠΕΡΕΤΑ 427 κατασκευής '51, με διακοσμητικές πλάκες (side plates), κάννες μήκος 0,71 και συσφίξεις demi και 3/4 (3* και 2*), άρ...
ΜΠΕΡΕΤΑ427κατασκευ '51,μεδιακοσμητικ πλ κε (side plates),κ ννε μ κο 0,71καισυσφ ξει demiκαι3/4 (3*και2*), ρ...

Σάββατο, 28 Φεβ 2015
Σ ββατο, 28Φεβ2015

Χαλάνδρι
Χαλ νδρι

ΚΡΕΒΑΤΙ ξύλινο, ηλεκτροκίνητο, αναπηρικό και αμαξίδιο πωλούνται και χωριστά
ΚΡΕΒΑΤΙξ λινο,ηλεκτροκ νητο,αναπηρικ καιαμαξ διοπωλο νταικαιχωριστ

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Πρόσφατες αναζητήσεις
Πρ σφατε αναζητ σει


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.