Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 3095 117518
  3095 117518
 • 129 117524
  129 117524
 • 3 117536
  3 117536
 • 1 117533
  1 117533
 • 9 117521
  9 117521
 • 27 117523
  27 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.095 αγγελίες, από τις οποίες 35 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.095αγγελ ε ,απ τι οπο ε 35ε ναιμεμειωμ νητιμ

Δευτέρα, 01 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 01Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση δωρεάν, ενοικίαση 20 . euro - πώληση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνσηδωρε ν,ενοικ αση20 . euro - π ληση...

Δευτέρα, 01 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 01Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σε χαμηλές τιμές, δυν...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισεχαμηλ τιμ ,δυν...

Δευτέρα, 01 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 01Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια, καινούρια, παράδοσ...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια,καινο ρια,παρ δοσ...

Δευτέρα, 01 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 01Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύπων, παράδοση κατ' ο...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ πων,παρ δοσηκατ'ο...

Δευτέρα, 01 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 01Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, φιάλες οξυγόνου, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσεις καινούριων...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,φι λε οξυγ νου,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει καινο ριων...

Δευτέρα, 01 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 01Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση χωρίς επιβάρυνση, τ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοσηχωρ επιβ ρυνση,τ...

Δευτέρα, 01 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 01Σεπ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΠΑΓΟΥ ψυγείο αυθεντικό αντίκα, έτοιμο και για χρήση μπαρ, τιμή 500€
ΠΑΓΟΥψυγε οαυθεντικ αντ κα, τοιμοκαιγιαχρ σημπαρ,τιμ 500

Δευτέρα, 01 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 01Σεπ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, με ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, χωρίς επιβάρυνση, 10ετής...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,μερ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,χωρ επιβ ρυνση, 10ετ...

Δευτέρα, 01 Σεπ 2014
Δευτ ρα, 01Σεπ2014

Λυκόβρυση
Λυκ βρυση

ΣΥΣΚΕΥΉ αυτόματου γεμίσματος τσιγάρων με το πάτημα ενός κουμπιού σε λίγα λεπτά έχετε ένα πακέτο τσιγάρα με τον καπνό της αρεσκείας σας. Πανεύκολη χ...
ΣΥΣΚΕΥ αυτ ματουγεμ σματο τσιγ ρωνμετοπ τημαεν κουμπιο σελ γαλεπτ χετε ναπακ τοτσιγ ραμετονκαπν τη αρεσκε α σα . Πανε κοληχ...

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ φαρμάκων, Ιταλίας καινούργιος στο κουτί του, γραπτή εγγύηση 5 έτη, δωρεάν παράδοση, τιμή 70€
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣφαρμ κων,Ιταλ α καινο ργιο στοκουτ του,γραπτ εγγ ηση5 τη,δωρε νπαρ δοση,τιμ 70

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ αναπηρικό Γερμανίας με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, αφαιρούμενα πλαϊνά, υποπόδια, καινούριο στο κουτί του, εγγύηση 10 έτη, δωρεάν παράδοση, ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙαναπηρικ Γερμαν α μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ ,αφαιρο μεναπλα ν ,υποπ δια,καινο ριοστοκουτ του,εγγ ηση10 τη,δωρε νπαρ δοση,...

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα, ανάκλιση πλάτης - ποδιών καινούργια στο κουτί τους, εγγύηση 10 έτη, έγγραφα για ταμεία, πωλούνται ή ενοικιάζοντα...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λα,αν κλισηπλ τη - ποδι νκαινο ργιαστοκουτ του ,εγγ ηση10 τη, γγραφαγιαταμε α,πωλο νται ενοικι ζοντα...

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου με οξύμετρο, αμερικανικός, αθόρυβος, δωρεάν παραδοση ενοικαζεται {οξυμετρο δαχτυλου αγγλιας καινουργιο στο κουτι του, 5ετη εγγ...
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουμεοξ μετρο,αμερικανικ ,αθ ρυβο ,δωρε νπαραδοσηενοικαζεται{οξυμετροδαχτυλουαγγλια καινουργιοστοκουτιτου, 5ετηεγγ...

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αναπηρικά αμαξίδια, δωρεάν παράδοση, ενοικίαση, τιμή 50€ , 2107243351
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αναπηρικ αμαξ δια,δωρε νπαρ δοση,ενοικ αση,τιμ 50 , 2107243351

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ με αντλία, αθόρυβο, Ιταλίας, πωλείται ή ενοικιάζεται, δωρεάν παράδοση, τιμή 25€ , 210/7243351
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑμεαντλ α,αθ ρυβο,Ιταλ α ,πωλε ται ενοικι ζεται,δωρε νπαρ δοση,τιμ 25 , 210/7243351

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ κατακλίσεων ιταλικής κατασκευής καινούργια στο κουτί τους άριστης ποιότητας, με ηλεκτρική αντλία αθόρυβα, εγγύηση 3 έτη, δωρεάν παράδοση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑκατακλ σεωνιταλικ κατασκευ καινο ργιαστοκουτ του ριστη ποι τητα ,μεηλεκτρικ αντλ ααθ ρυβα,εγγ ηση3 τη,δωρε νπαρ δοση...

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεως, με μοτέρ, ιταλικής κατασκευης, καινούρια στο κουτί τους, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 ετών, ce και όλα τα απαραίτητα έγγραφα ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεω ,μεμοτ ρ,ιταλικ κατασκευη ,καινο ριαστοκουτ του ,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2ετ ν, ceκαι λατααπαρα τητα γγραφα...

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακα, καινουργια στο κουτι τους,με ανύψωση πλάτης - ποδιών, δινεται γραπτή εγγύηση 10 έτων,ce και ολα τα απαραιτητα εγγραφα για εγ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακα,καινουργιαστοκουτιτου ,μεαν ψωσηπλ τη - ποδι ν,δινεταιγραπτ εγγ ηση10 των, ceκαιολατααπαραιτηταεγγραφαγιαεγ...

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ αμαξίδιο καινούριο στο κουτί του, πτυσσόμενο, με δοχείο ή χωρίς, προσθαφαιρούμενα πλαϊνά, γραπτή εγγύηση 10 έτη, τιμή 120€ , 6944/310679
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟαμαξ διοκαινο ριοστοκουτ του,πτυσσ μενο,μεδοχε ο χωρ ,προσθαφαιρο μεναπλα ν ,γραπτ εγγ ηση10 τη,τιμ 120 , 6944/310679

Παρασκευή, 29 Αυγ 2014
Παρασκευ , 29Αυγ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ συγχρονα νοσοκομειακα, καινουρια στο κουτι τους,ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ κατασκευης,με ηλεκτρικη ανύψωση πλατης-ποδιων και σε υψος, με στρωμα και αναρτή...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσυγχρονανοσοκομειακα,καινουριαστοκουτιτου ,ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣκατασκευη ,μεηλεκτρικηαν ψωσηπλατη -ποδιωνκαισευψο ,μεστρωμακαιαναρτ...

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Οι αγγελίες που είδατε
Οιαγγελ ε πουε δατε


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

 1. Αγγελίες με μειωμένη τιμή!
  Αγγελ ε μεμειωμ νητιμ !

  Η νέα αυτή λειτουργικότητα, σας επιτρέπει να διακρίνετε άμεσα και εύκολα όλες τις αγγελίες που η τιμή τους έχει μειωθεί τις τελευταίες 30 ημέρες!
  Ην ααυτ λειτουργικ τητα,σα επιτρ πειναδιακρ νετε μεσακαιε κολα λε τι αγγελ ε πουητιμ του χειμειωθε τι τελευτα ε 30ημ ρε !

 2. Στα φίλτρα
  Σταφ λτρα

  Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε μόνο αγγελίες με μειωμένη τιμή!
  Μπορε τεναεπιλ ξετεναδε τεμ νοαγγελ ε μεμειωμ νητιμ !

 3. Στον αριθμό αγγελιών
  Στοναριθμ αγγελι ν

  Με μια ματιά μπορείτε να δείτε, τον αριθμό των αγγελιών που έχουν μειωμένη τιμή σε σχέση με την αναζήτησή σας, αλλά και να επιλέξετε να δείτε μόνο αυτές τις αγγελίες, πατώντας το link!
  Μεμιαματι μπορε τεναδε τε,τοναριθμ τωναγγελι νπου χουνμειωμ νητιμ σεσχ σημετηναναζ τησ σα ,αλλ καιναεπιλ ξετεναδε τεμ νοαυτ τι αγγελ ε ,πατ ντα τοlink!

 4. Στα αποτελέσματα
  Στααποτελ σματα

  Οι αγγελίες με μειωμένη τιμή εμφανίζονται με πράσινο βελάκι και πράσινο χρώμα στην τιμή.
  Οιαγγελ ε μεμειωμ νητιμ εμφαν ζονταιμεπρ σινοβελ κικαιπρ σινοχρ μαστηντιμ .
  Πηγαίνοντας το ποντίκι επάνω τους, μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό αλλά και το % μείωσης.
  Πηγα νοντα τοποντ κιεπ νωτου ,μπορε τεναδε τετοακριβ ποσ αλλ καιτο%με ωση .

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.