Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 1 117526
  1 117526
 • 2 117538
  2 117538
 • 3464 117518
  3464 117518
 • 119 117524
  119 117524
 • 6 117536
  6 117536
 • 11 117521
  11 117521
 • 8 117523
  8 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.464 αποτελέσματα , από τις οποίες 64 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.464αποτελ σματα,απ τι οπο ε 64ε ναιμεμειωμ νητιμ

Τρίτη, 07 Ιουλ 2015
Τρ τη, 07Ιουλ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 3 ετών εγγύηση, CE, παράδοση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 3ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοση...

Τρίτη, 07 Ιουλ 2015
Τρ τη, 07Ιουλ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση, πώληση 40€, ενο...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνση,π ληση40 ,ενο...

Τρίτη, 07 Ιουλ 2015
Τρ τη, 07Ιουλ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύ......
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ......

Τρίτη, 07 Ιουλ 2015
Τρ τη, 07Ιουλ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, παράδοσ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,ρ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,παρ δοσ...

Τρίτη, 07 Ιουλ 2015
Τρ τη, 07Ιουλ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισ......

Τρίτη, 07 Ιουλ 2015
Τρ τη, 07Ιουλ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, οξυγόνα, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσει......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,οξυγ να,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει......

Τρίτη, 07 Ιουλ 2015
Τρ τη, 07Ιουλ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια...

Δευτέρα, 06 Ιουλ 2015
Δευτ ρα, 06Ιουλ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ Ιταλίας, καινούριος στο κουτί του, σφραγισμένος, 5 έτη γραπτή εγγύηση ce, και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για έγκρι...
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣΙταλ α ,καινο ριο στοκουτ του,σφραγισμ νο , 5 τηγραπτ εγγ ησηce,και λατααπαρα τητα γγραφαγια γκρι...

Δευτέρα, 06 Ιουλ 2015
Δευτ ρα, 06Ιουλ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΓΕΡΑΝΟΣ ανύψωσης ασθενών, σχεδόν καινούριος, ηλεκτρικός, με δίχτυ μεταφοράς, δίδεται γραπτή τριετής εγγύηση, ce και όλα τα έγγρ...
ΓΕΡΑΝΟΣαν ψωση ασθεν ν,σχεδ νκαινο ριο ,ηλεκτρικ ,μεδ χτυμεταφορ ,δ δεταιγραπτ τριετ εγγ ηση, ceκαι λατα γγρ...

Δευτέρα, 06 Ιουλ 2015
Δευτ ρα, 06Ιουλ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ αμαξίδιο καινούριο στο κουτί του, πτυσσόμενο, με δοχείο ή χωρίς, προσθαφαιρούμενα πλαϊνά, γραπτή εγγύηση 10 έτη, τιμή...
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟαμαξ διοκαινο ριοστοκουτ του,πτυσσ μενο,μεδοχε ο χωρ ,προσθαφαιρο μεναπλα ν ,γραπτ εγγ ηση10 τη,τιμ...

Δευτέρα, 06 Ιουλ 2015
Δευτ ρα, 06Ιουλ2015

Κολωνάκι
Κολων κι

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου Invacare γερμανικής κατασκευής, ελαφρώς μεταχειρισμένος, σε άριστη κατάσταση, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 έτη...
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουInvacareγερμανικ κατασκευ ,ελαφρ μεταχειρισμ νο ,σε ριστηκατ σταση,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2 τη...

Δευτέρα, 06 Ιουλ 2015
Δευτ ρα, 06Ιουλ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεως, με μοτέρ, ιταλικής κατασκευής, καινούρια στο κουτί τους, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 ετών, ce και όλα τα......
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεω ,μεμοτ ρ,ιταλικ κατασκευ ,καινο ριαστοκουτ του ,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2ετ ν, ceκαι λατα......

Δευτέρα, 06 Ιουλ 2015
Δευτ ρα, 06Ιουλ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, καινούρια στο κουτί τους, Γερμανικής κατασκευής, με ηλεκτρική ανύψωση πλάτης - ποδιών και σε ύψ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,καινο ριαστοκουτ του ,Γερμανικ κατασκευ ,μεηλεκτρικ αν ψωσηπλ τη - ποδι νκαισε ψ......

Δευτέρα, 06 Ιουλ 2015
Δευτ ρα, 06Ιουλ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, καινούργια στο κουτί τους, με ανύψωση πλάτης - ποδιών, με γραπτή εγγύηση 10 ετών και όλα τα απαραιτητα ε......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,καινο ργιαστοκουτ του ,μεαν ψωσηπλ τη - ποδι ν,μεγραπτ εγγ ηση10ετ νκαι λατααπαραιτηταε......

Παρασκευή, 03 Ιουλ 2015
Παρασκευ , 03Ιουλ2015

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου αμερικανικός, σχεδόν καινούργιος, με γραπτή εγγύηση 5 έτη, αθόρυβη λειτουργία, δωρεάν παράδοση, τιμή 450€
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουαμερικανικ ,σχεδ νκαινο ργιο ,μεγραπτ εγγ ηση5 τη,αθ ρυβηλειτουργ α,δωρε νπαρ δοση,τιμ 450

Παρασκευή, 03 Ιουλ 2015
Παρασκευ , 03Ιουλ2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ κατακλίσεων ιταλικής κατασκευής καινούργια στο κουτί τους άριστης ποιότητας, με ηλεκτρική αντλία αθόρυβα, εγγύηση 3 ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑκατακλ σεωνιταλικ κατασκευ καινο ργιαστοκουτ του ριστη ποι τητα ,μεηλεκτρικ αντλ ααθ ρυβα,εγγ ηση3...

Παρασκευή, 03 Ιουλ 2015
Παρασκευ , 03Ιουλ2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ αναπηρικό Γερμανίας με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, αφαιρούμενα πλαϊνά, υποπόδια, καινούριο στο κουτί του, εγγύηση 10 έτ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙαναπηρικ Γερμαν α μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ ,αφαιρο μεναπλα ν ,υποπ δια,καινο ριοστοκουτ του,εγγ ηση10 τ...

Παρασκευή, 03 Ιουλ 2015
Παρασκευ , 03Ιουλ2015

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα, ανάκλιση πλάτης - ποδιών καινούργια στο κουτί τους, εγγύηση 10 έτη, έγγραφα για ταμεία, πωλο...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λα,αν κλισηπλ τη - ποδι νκαινο ργιαστοκουτ του ,εγγ ηση10 τη, γγραφαγιαταμε α,πωλο...

Τρίτη, 07 Ιουλ 2015
Τρ τη, 07Ιουλ2015

ΣΧΕΔΙΟ ζωγράφου Μάϊπα, προσωπογραφία, πωλείται, τιμή 150€, συζητήσιμη , 6975/524449
ΣΧΕΔΙΟζωγρ φουΜ πα,προσωπογραφ α,πωλε ται,τιμ 150 ,συζητ σιμη, 6975/524449

Τρίτη, 07 Ιουλ 2015
Τρ τη, 07Ιουλ2015

Ρολόι
Ρολ ι

30.000 €
30.000
Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΡΟΛΟΙ αντίκα, 100 ετών - μπαλαρίνα, μόνο για συλλέκτες, τιμή 30.000€
ΡΟΛΟΙαντ κα, 100ετ ν - μπαλαρ να,μ νογιασυλλ κτε ,τιμ 30.000

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Πρόσφατες αναζητήσεις
Πρ σφατε αναζητ σει


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>
Πείτε μας τη γνώμη σας για το xe.gr
Πε τεμα τηγν μησα γιατοxe.gr
 

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.