Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 2 117526
  2 117526
 • 1 117538
  1 117538
 • 3746 117518
  3746 117518
 • 134 117524
  134 117524
 • 4 117536
  4 117536
 • 1 117533
  1 117533
 • 8 117521
  8 117521
 • 18 117523
  18 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.746 αποτελέσματα , από τις οποίες 58 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.746αποτελ σματα,απ τι οπο ε 58ε ναιμεμειωμ νητιμ

Σάββατο, 25 Απρ 2015
Σ ββατο, 25Απρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, οξυγόνα, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσει......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,οξυγ να,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει......

Σάββατο, 25 Απρ 2015
Σ ββατο, 25Απρ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια......
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια......

Σάββατο, 25 Απρ 2015
Σ ββατο, 25Απρ2015

Βούλα
Βο λα

ΑΜΑΞΙΔΙΟ σε άριστη κατάσταση αγορασμένο 7 /2014 για βάρος μέχρι 120 κιλά, τιμή 100€ , 6948517655, 09:00-21:00
ΑΜΑΞΙΔΙΟσε ριστηκατ στασηαγορασμ νο7 /2014γιαβ ρο μ χρι120κιλ ,τιμ 100 , 6948517655, 09:00-21: 00

Σάββατο, 25 Απρ 2015
Σ ββατο, 25Απρ2015

Βούλα
Βο λα

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ EFFECT 2500 F με ηλεκτρική αντλία για βαριά περιστατικά κατάκλισης χρησιμοποιημένο μόνο 2 ημέρες, τιμή 150€ , 210721...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑEFFECT 2500 Fμεηλεκτρικ αντλ αγιαβαρι περιστατικ κατ κλιση χρησιμοποιημ νομ νο2ημ ρε ,τιμ 150 , 210721...

Σάββατο, 25 Απρ 2015
Σ ββατο, 25Απρ2015

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου αμερικανικός, σχεδόν καινούργιος, με γραπτή εγγύηση 5 έτη, αθόρυβη λειτουργία, δωρεάν παράδοση, τιμή 450€
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουαμερικανικ ,σχεδ νκαινο ργιο ,μεγραπτ εγγ ηση5 τη,αθ ρυβηλειτουργ α,δωρε νπαρ δοση,τιμ 450

Σάββατο, 25 Απρ 2015
Σ ββατο, 25Απρ2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ αναπηρικό Γερμανίας με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, αφαιρούμενα πλαϊνά, υποπόδια, καινούριο στο κουτί του, εγγύηση 10 έτ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙαναπηρικ Γερμαν α μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ ,αφαιρο μεναπλα ν ,υποπ δια,καινο ριοστοκουτ του,εγγ ηση10 τ...

Σάββατο, 25 Απρ 2015
Σ ββατο, 25Απρ2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ κατακλίσεων ιταλικής κατασκευής καινούργια στο κουτί τους άριστης ποιότητας, με ηλεκτρική αντλία αθόρυβα, εγγύηση 3 ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑκατακλ σεωνιταλικ κατασκευ καινο ργιαστοκουτ του ριστη ποι τητα ,μεηλεκτρικ αντλ ααθ ρυβα,εγγ ηση3...

Σάββατο, 25 Απρ 2015
Σ ββατο, 25Απρ2015

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα, ανάκλιση πλάτης - ποδιών καινούργια στο κουτί τους, εγγύηση 10 έτη, έγγραφα για ταμεία, πωλο...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λα,αν κλισηπλ τη - ποδι νκαινο ργιαστοκουτ του ,εγγ ηση10 τη, γγραφαγιαταμε α,πωλο...

Σάββατο, 25 Απρ 2015
Σ ββατο, 25Απρ2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΡΕΒΑΤΙ ηλεκτρικό ξύλινο με ηλεκτρική ανύψωση πλάτης - ποδιών και ύψους γερμανικής κατασκευής καινούργια στο κουτί τους, γραπτή......
ΚΡΕΒΑΤΙηλεκτρικ ξ λινομεηλεκτρικ αν ψωσηπλ τη - ποδι νκαι ψου γερμανικ κατασκευ καινο ργιαστοκουτ του ,γραπτ......

Παρασκευή, 24 Απρ 2015
Παρασκευ , 24Απρ2015

Ολυμπιάδος
Ολυμπι δο

ΣΕΤ περιλαμβάνει: 1 x Μπαταρία Ego- C Twist 1100 mah, είναι πολυβολτική με ρυθμιστή στο κάτω μέρος ώστε να ρυθμίζετε εσείς την ......
ΣΕΤπεριλαμβ νει: 1 xΜπαταρ αEgo- C Twist 1100 mah,ε ναιπολυβολτικ μερυθμιστ στοκ τωμ ρο στεναρυθμ ζετεεσε την......

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

1.800 €
1.800
Αγιος Δημήτριος (Μπραχάμι)
Αγιο Δημ τριο(Μπραχ μι)

ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ του καταξιωμένου ζωγράφου Επαμεινώνδα Λιώκη 1908 - 1963. Διαστάσεις 55 επί 65. Νεκρή φύση, τιμή 1.800€
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑτουκαταξιωμ νουζωγρ φουΕπαμειν νδαΛι κη1908 - 1963. Διαστ σει 55επ 65. Νεκρ φ ση,τιμ 1.800

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

Νέα Σμύρνη
Ν αΣμ ρνη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεταχειρισμένο ηλεκτρικό νοσοκομειακό κρεβάτι γαλλικού οίκου INVACARE . Πολύσπαστο κρεβάτι τεσσάρων σημείων ρυθμιζόμεν......
ΠΩΛΕΙΤΑΙμεταχειρισμ νοηλεκτρικ νοσοκομειακ κρεβ τιγαλλικο ο κουINVACARE . Πολ σπαστοκρεβ τιτεσσ ρωνσημε ωνρυθμιζ μεν......

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

Νέα Σμύρνη
Ν αΣμ ρνη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΕΛΑΦΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 200 ΕΥΡΩ (ΤΙΜΗ ΚΑΙ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΜΕΑΝΤΛΙΑΣΩΛΗΝΩΤΟΕΝΤΑΤΙΚΗΣ,ΓΙΑΒΑΡΙΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣΕΛΑΦΡΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ. ΤΙΜΗΑΓΟΡΑΣ200ΕΥΡΩ(ΤΙΜΗΚΑΙ...

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΓΕΡΑΝΟΣ ανυψωσης αθενων, σχεδον καινουργιος, ηλεκτρικος, με διχτυ μεταφοράς, δινεται γραπτη 3 ετη εγγυηση,ce, κ ολα τα απαραιτη...
ΓΕΡΑΝΟΣανυψωση αθενων,σχεδονκαινουργιο ,ηλεκτρικο ,μεδιχτυμεταφορ ,δινεταιγραπτη3ετηεγγυηση, ce,κολατααπαραιτη...

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ Ιταλίας, καινούριος στο κουτί του, σφραγισμένος, 5 έτη γραπτή εγγύηση ce, και ολα τα απαραίτητα έγγραφα για έγκρι...
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣΙταλ α ,καινο ριο στοκουτ του,σφραγισμ νο , 5 τηγραπτ εγγ ησηce,καιολατααπαρα τητα γγραφαγια γκρι...

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

Κολωνάκι
Κολων κι

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου Invacare γερμανικής κατασκευής, ελαφρώς μεταχειρισμένος, σε άριστη κατάσταση, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 έτη...
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουInvacareγερμανικ κατασκευ ,ελαφρ μεταχειρισμ νο ,σε ριστηκατ σταση,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2 τη...

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ αμαξίδιο καινούριο στο κουτί του, πτυσσόμενο, με δοχείο ή χωρίς, προσθαφαιρούμενα πλαϊνά, γραπτή εγγύηση 10 έτη, τιμή...
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟαμαξ διοκαινο ριοστοκουτ του,πτυσσ μενο,μεδοχε ο χωρ ,προσθαφαιρο μεναπλα ν ,γραπτ εγγ ηση10 τη,τιμ...

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεως, με μοτέρ, ιταλικής κατασκευης, καινούρια στο κουτί τους, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 ετών, ce και όλα τα......
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεω ,μεμοτ ρ,ιταλικ κατασκευη ,καινο ριαστοκουτ του ,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2ετ ν, ceκαι λατα......

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, καινούρια στο κουτί τους, Γερμανικής κατασκευής, με ηλεκτρική ανύψωση πλάτης - ποδιών και σε ύψ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,καινο ριαστοκουτ του ,Γερμανικ κατασκευ ,μεηλεκτρικ αν ψωσηπλ τη - ποδι νκαισε ψ......

Τετάρτη, 22 Απρ 2015
Τετ ρτη, 22Απρ2015

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακα, καινουργια στο κουτι τους, με ανύψωση πλάτης - ποδιών, δινεται γραπτή εγγύηση 10 έτων, ce και ολα τα απα......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακα,καινουργιαστοκουτιτου ,μεαν ψωσηπλ τη - ποδι ν,δινεταιγραπτ εγγ ηση10 των, ceκαιολατααπα......

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Πρόσφατες αναζητήσεις
Πρ σφατε αναζητ σει


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.