Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 3230 117518
  3230 117518
 • 131 117524
  131 117524
 • 6 117536
  6 117536
 • 1 117533
  1 117533
 • 8 117521
  8 117521
 • 17 117523
  17 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.230 αγγελίες, από τις οποίες 49 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.230αγγελ ε ,απ τι οπο ε 49ε ναιμεμειωμ νητιμ

Τρίτη, 29 Ιουλ 2014
Τρ τη, 29Ιουλ2014

Αγία Παρασκευή
Αγ αΠαρασκευ

ΜΠΡΑΝΤΥ Γαλλικό Ναπολέον (Maroy & Cie), του 1968, παλαιό με ταινία ασφαλείας, πωλείται σε συλλέκτες, μόνο σοβαρές προτάσεις, τιμή 900€, συζητήσιμη
ΜΠΡΑΝΤΥΓαλλικ Ναπολ ον(Maroy & Cie),του1968,παλαι μεταιν αασφαλε α ,πωλε ταισεσυλλ κτε ,μ νοσοβαρ προτ σει ,τιμ 900 ,συζητ σιμη

Τρίτη, 29 Ιουλ 2014
Τρ τη, 29Ιουλ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, πολύ καλή κατάσταση, δωρεάν παράδοση κατ' οίκον, 25 ευρω το μήνα, η αγορά 40 ευρω, τιμή 25€ , 697...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,πολ καλ κατ σταση,δωρε νπαρ δοσηκατ'ο κον, 25ευρωτομ να,ηαγορ 40ευρω,τιμ 25 , 697...

Δευτέρα, 28 Ιουλ 2014
Δευτ ρα, 28Ιουλ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΑ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΔΩΡ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑΜΕΜΑΝΙΒΕΛΑΑΝΑΚΛΙΣΗΣΚΑΙΚΑΓΚΕΛΑΗΗΛΕΚΤΡΙΚΑ,ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΚΑΙΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑΠΩΛΟΥΝΤΑΙΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΣΕΧΑΜΗΛΕΣΤΙΜΕΣ,ΔΩΡ...

Δευτέρα, 28 Ιουλ 2014
Δευτ ρα, 28Ιουλ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια, καινούρια, παράδοσ...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια,καινο ρια,παρ δοσ...

Δευτέρα, 28 Ιουλ 2014
Δευτ ρα, 28Ιουλ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύπων, παράδοση κατ' ο...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ πων,παρ δοσηκατ'ο...

Δευτέρα, 28 Ιουλ 2014
Δευτ ρα, 28Ιουλ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, φιάλες οξυγόνου, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσεις καινούριων...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,φι λε οξυγ νου,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει καινο ριων...

Δευτέρα, 28 Ιουλ 2014
Δευτ ρα, 28Ιουλ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 2 ετών εγγύηση, CE, παράδοση δωρεάν, τιμή 65€ , ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 2ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοσηδωρε ν,τιμ 65 ,...

Δευτέρα, 28 Ιουλ 2014
Δευτ ρα, 28Ιουλ2014

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, με ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, παράδοση χωρίς επιβάρυνσ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,μερ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,παρ δοσηχωρ επιβ ρυνσ...

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ φαρμάκων, Ιταλίας καινούργιος στο κουτί του, γραπτή εγγύηση 5 έτη, δωρεάν παραδοση, τιμή 70€
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣφαρμ κων,Ιταλ α καινο ργιο στοκουτ του,γραπτ εγγ ηση5 τη,δωρε νπαραδοση,τιμ 70

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ αναπηρικό Γερμανίας με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, αφαιρούμενα πλαϊνά, υποπόδια, καινούριο στο κουτί του, εγγύηση 10 έτη, δωρεάν παράδοση, ...
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙαναπηρικ Γερμαν α μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ ,αφαιρο μεναπλα ν ,υποπ δια,καινο ριοστοκουτ του,εγγ ηση10 τη,δωρε νπαρ δοση,...

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Αγία Σοφία
Αγ αΣοφ α

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με 1 η δυο μανιβέλες, ανάκλιση πλάτης - ποδιών καινούργια στο κουτί τους με γραπτή εγγύηση 10 έτη, ce εγγραφατα για ταμεία,πω...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ με1ηδυομανιβ λε ,αν κλισηπλ τη - ποδι νκαινο ργιαστοκουτ του μεγραπτ εγγ ηση10 τη, ceεγγραφαταγιαταμε α,πω...

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ οξυγόνου με οξύμετρο, αμερικανικός, αθόρυβος, δωρεάν παραδοση ενοικαζεται {οξυμετρο δαχτυλου αγγλιας καινουργιο στο κουτι του, 5ετη εγγ...
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣοξυγ νουμεοξ μετρο,αμερικανικ ,αθ ρυβο ,δωρε νπαραδοσηενοικαζεται{οξυμετροδαχτυλουαγγλια καινουργιοστοκουτιτου, 5ετηεγγ...

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αναπηρικά αμαξίδια, δωρεάν παράδοση, ενοικίαση, τιμή 50€ , 2107243351
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αναπηρικ αμαξ δια,δωρε νπαρ δοση,ενοικ αση,τιμ 50 , 2107243351

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ με αντλία, αθόρυβο, Ιταλίας, πωλείται ή ενοικιάζεται, δωρεάν παράδοση, τιμή 25€ , 210/7243351
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑμεαντλ α,αθ ρυβο,Ιταλ α ,πωλε ται ενοικι ζεται,δωρε νπαρ δοση,τιμ 25 , 210/7243351

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ κατακλισεων ιταλικής κατασκευής καινούργια στο κουτί τους άριστης ποιότητας, με ηλεκτρική αντλία αθόρυβα, γραπτή εγγύηση 3 έτη, δωρεάν π...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑκατακλισεωνιταλικ κατασκευ καινο ργιαστοκουτ του ριστη ποι τητα ,μεηλεκτρικ αντλ ααθ ρυβα,γραπτ εγγ ηση3 τη,δωρε νπ...

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΠΑΓΟΥ ψυγείο αυθεντικό αντίκα, έτοιμο και για χρήση μπαρ, τιμή 500€
ΠΑΓΟΥψυγε οαυθεντικ αντ κα, τοιμοκαιγιαχρ σημπαρ,τιμ 500

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεως, με μοτέρ, ιταλικής κατασκευης, καινούρια στο κουτί τους, δίνεται γραπτή εγγύηση 2 ετών, ce και όλα τα απαραίτητα έγγραφα ...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεω ,μεμοτ ρ,ιταλικ κατασκευη ,καινο ριαστοκουτ του ,δ νεταιγραπτ εγγ ηση2ετ ν, ceκαι λατααπαρα τητα γγραφα...

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακα, καινουργια στο κουτι τους,με ανύψωση πλάτης - ποδιών, δινεται γραπτή εγγύηση 10 έτων,ce και ολα τα απαραιτητα εγγραφα για εγ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακα,καινουργιαστοκουτιτου ,μεαν ψωσηπλ τη - ποδι ν,δινεταιγραπτ εγγ ηση10 των, ceκαιολατααπαραιτηταεγγραφαγιαεγ...

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ αμαξίδιο καινούριο στο κουτί του, πτυσσόμενο, με δοχείο ή χωρίς, προσθαφαιρούμενα πλαϊνά, γραπτή εγγύηση 10 έτη, τιμή 120€ , 6944/310679
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟαμαξ διοκαινο ριοστοκουτ του,πτυσσ μενο,μεδοχε ο χωρ ,προσθαφαιρο μεναπλα ν ,γραπτ εγγ ηση10 τη,τιμ 120 , 6944/310679

Παρασκευή, 25 Ιουλ 2014
Παρασκευ , 25Ιουλ2014

Χίλτον
Χ λτον

ΚΡΕΒΑΤΙΑ συγχρονα νοσοκομειακα, καινουρια στο κουτι τους,ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ κατασκευης,με ηλεκτρικη ανύψωση πλατης-ποδιων και σε υψος, με στρωμα και αναρτή...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσυγχρονανοσοκομειακα,καινουριαστοκουτιτου ,ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣκατασκευη ,μεηλεκτρικηαν ψωσηπλατη -ποδιωνκαισευψο ,μεστρωμακαιαναρτ...

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Οι αγγελίες που είδατε
Οιαγγελ ε πουε δατε


Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

 1. Αγγελίες με μειωμένη τιμή!
  Αγγελ ε μεμειωμ νητιμ !

  Η νέα αυτή λειτουργικότητα, σας επιτρέπει να διακρίνετε άμεσα και εύκολα όλες τις αγγελίες που η τιμή τους έχει μειωθεί τις τελευταίες 30 ημέρες!
  Ην ααυτ λειτουργικ τητα,σα επιτρ πειναδιακρ νετε μεσακαιε κολα λε τι αγγελ ε πουητιμ του χειμειωθε τι τελευτα ε 30ημ ρε !

 2. Στα φίλτρα
  Σταφ λτρα

  Μπορείτε να επιλέξετε να δείτε μόνο αγγελίες με μειωμένη τιμή!
  Μπορε τεναεπιλ ξετεναδε τεμ νοαγγελ ε μεμειωμ νητιμ !

 3. Στον αριθμό αγγελιών
  Στοναριθμ αγγελι ν

  Με μια ματιά μπορείτε να δείτε, τον αριθμό των αγγελιών που έχουν μειωμένη τιμή σε σχέση με την αναζήτησή σας, αλλά και να επιλέξετε να δείτε μόνο αυτές τις αγγελίες, πατώντας το link!
  Μεμιαματι μπορε τεναδε τε,τοναριθμ τωναγγελι νπου χουνμειωμ νητιμ σεσχ σημετηναναζ τησ σα ,αλλ καιναεπιλ ξετεναδε τεμ νοαυτ τι αγγελ ε ,πατ ντα τοlink!

 4. Στα αποτελέσματα
  Στααποτελ σματα

  Οι αγγελίες με μειωμένη τιμή εμφανίζονται με πράσινο βελάκι και πράσινο χρώμα στην τιμή.
  Οιαγγελ ε μεμειωμ νητιμ εμφαν ζονταιμεπρ σινοβελ κικαιπρ σινοχρ μαστηντιμ .
  Πηγαίνοντας το ποντίκι επάνω τους, μπορείτε να δείτε το ακριβές ποσό αλλά και το % μείωσης.
  Πηγα νοντα τοποντ κιεπ νωτου ,μπορε τεναδε τετοακριβ ποσ αλλ καιτο%με ωση .

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.